เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

Ansell กำลังช่วยผู้คนทั่วโลกเพิ่มความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เราสนับสนุนองค์กรไม่แสวงกำไรที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเสาหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 4 ประการ องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ให้ความรู้แก่คนรู้ใหม่ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนขึ้น, ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสวัสดิภาพที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและครอบครัว และช่วยชุมชนฟื้นฟูหลังประสบกับภัยภิบัติ เรามีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมเพื่อการกุศลต่าง ๆ

เป้าหมายชุมชน

งานอาสาสมัคร

เชิญชวนให้พนักงานช่วยเหลือผู้อื่นโดยให้ทุกสาขาเข้าร่วมในกิจกรรมบริการชุมชนภายในสิ้นปีงบประมาณ 2021

การกุศล

กิจกรรมการบริจาคและการลงทุนเพื่อชุมชนทั่วโลกสอดคล้องกับกลยุทธ์และค่านิยมของ Ansell

Sustainability Stories