เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Ansell มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้กำหนดวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่จะนำไปใช้ทั่วทั้งบริษัท โดยการจัดทำกรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาลที่ถูกต้องเหมาะสม

 

Ansell สร้างความคืบหน้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยกลยุทธ์ที่จะหล่อเลี้ยงบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท Ansell ได้เพิ่มเติมข้อสรุปของคณะกรรมการความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) และความเสี่ยง เนื่องจากตระหนักถึงปัญหาด้านความยั่งยืนที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

กรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาลเป็นสิ่งที่ช่วยรับรองความมั่นคงของบริษัทในระยะยาว และเราจะส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อประเด็นที่มีความสำคัญต่อพนักงาน ลูกค้า นักลงทุน ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดหา หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานประเมินคะแนนด้าน CSR และกลุ่มผู้สนับสนุนต่าง ๆ

   กรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาล 800 ของ Ansell

เรื่องราวความยั่งยืน

กุมภาพันธ์ 20, 2563 Human Rights

ซึ่งเป็นเวลาอีก 4 ปี! Ansell ประกาศการสืบทอดตำแหน่งซีอีโอและกรรมการผู้จัดการของ Magnus Nicolin

ข่าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในบริษัท Ansell ว่า Magnus Nicolin ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาตั้งแต่ปี 2010 จะยังคงเป็นผู้นำของ Ansell จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2021 ซึ่งเขาตั้งใจจะเกษียณในปีนั้น
อ่านเพิ่มเติม

ตุลาคม 23, 2560 Governance

Ansell's First Capital Markets Day

Ansell has been recognized by the Australian Investor Relations Association after hosting its first Capital Markets Day in Australia. Each of Ansell's 13 Executive Leadership Team members presented at the Sydney event and provided attendees with greater appreciation of Ansell business fundamentals, strategic direction and growth plans.  
Read more

นโยบายบรรษัทภิบาล

บทบัญญัติ

บทบัญญัติของ Ansell Limited ระบุกฎระเบียบและหลักการที่กำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับบทบัญญัติของบริษัท และเมื่อนำมาใช้ประกอบกับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแล้ว ก็จะระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน:

นโยบายด้านบรรษัทภิบาลอื่น ๆ

นอกเหนือจากเอกสารข้างต้นแล้ว ยังมีนโยบายอื่น ๆ ซึ่งสนับสนุนคำชี้แจงและกรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาลของ Ansell ได้แก่