เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
In accordance with global human rights, labor standards, country law and Ansell values, we support and respect the rights of our employees and communities in the 55 countries in which we operate. We continuously strive to maintain world-class occupational safety and health performance, keeping our coworkers safe on the job, whether that means a manufacturing facility in Malaysia, an office in Belgium, or a warehouse in the United States. As a safety company, we particularly want to take care of the people who take care of us – from our valued coworkers to stakeholders in our supply chain; from our customers to the communities in which we operate.

Human Rights Goals

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ดูแลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม โดยลดการบาดเจ็บที่ส่งผลให้มีการหยุดงาน (LTI) และการบาดเจ็บที่ต้องรับการรักษา (MTI) เมื่อเปรียบเทียบกันปีต่อปี

ความหลากหลายทางเพศ

ส่งเสริมให้ผู้หญิงดำรงตำแหน่งระดับกรรมการขึ้นไป 30%, ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการจนถึงผู้ช่วยกรรมการ 40% และดำรงผู้นำระดับกรรมการบริษัท 50% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2020

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

สร้างความมั่นใจว่าคะแนนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน Ansell จะสูงที่สุดในกลุ่มบริษัทระดับเดียวกันทั่วโลกภายในปี 2025

ผู้จัดหา

ร่วมมือกับผู้จัดหาทั่วโลก 10 อันดับแรก เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบด้าน CSR ด้วยตัวเองฉบับสมบูรณ์ได้ 100% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025

Sustainability Stories