เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการผลิต/การแปรรูป

ถุงมือไนไตรล์ ไวนิล และโพลิคลอโรพรีนเหมาะกับงานที่ต้องใช้ถุงมือที่มีคุณสมบัติถ่ายเทประจุไฟฟ้า (ESD) ถุงมือยางธรรมชาติไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม หากจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติถ่ายเทประจุไฟฟ้า (ESD)

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ใช้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ลูกค้าด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เราสามารถจัดเตรียมคำตอบและรายงานอย่างละเอียดให้คุณได้ สำหรับผลิตภัณฑ์บางส่วน เรามีข้อมูลจำนวนมากจัดเตรียมไว้ และมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่เราได้จัดทำชุดเอกสารตรวจสอบผลิตภัณฑ์เอาไว้ด้วย

ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อที่มีเครื่องหมาย CE ทั้งหมดของเราผ่านการรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดของกฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPER) (EU) 2016/425 ถุงมือของเราจัดเป็น PPE กลุ่ม III ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ ด้วยเครื่องหมาย CE เราจึงรับรองได้ว่าถุงมือของเรามีคุณภาพตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกฎระเบียบ (EU) 2016/425 ตามมาตรฐานดังต่อไปนี้: EN 420:2003 +A1: 2009: ​ ถงมือป้องกัน – ข้อกำหนดทั่วไป EN 374-1: 2016: ถุงมือป้องกันสารเคมีอันตรายและเชื้อจุลชีพ - ส่วนที่ 1 อภิธานศัพท์และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพสำหรับความเสี่ยงด้านสารเคมี EN 374-2: 2015: ถุงมือป้องกันสารเคมีอันตรายและเชื้อจุลชีพ - ส่วนที่ 2 การกำหนดความทนทานต่อการซึมผ่าน EN 374-4: 2013: ​ ถุงมือป้องกันสารเคมีอันตรายและเชื้อจุลชีพ - ส่วนที่ 4 การกำหนดความทนต่อการเสื่อมสภาพจากสารเคมี EN 374-5: 2016: ถุงมือป้องกันสารเคมีอันตรายและเชื้อจุลชีพ - ส่วนที่ 5 อภิธานศัพท์และข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพสำหรับความเสี่ยงทางเชื้อจุลชีพ

เท่าที่เราทราบ ยังไม่มีคำแนะนำหรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการสวมใส่หน้ากากก่อนเปลี่ยนเป็นอันใหม่ แน่นอนว่าทุกคนและสภาพแวดล้อมทุกแห่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นระยะเวลาในการสวมใส่หน้ากากชิ้นหนึ่ง ๆ จึงขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ เหล่านั้น และควรประเมินโดยบริษัทที่ควบคุมห้องปลอดเชื้อ ในทางปฏิบัติ ความเป็นจริงก็คือหน้ากาก (รวมถึงถุงมือ) จะถูกเปลี่ยนทุกสองถึงสามชั่วโมง เนื่องจากเป็นช่วงหยุดพักตามปกติระหว่างกะการทำงาน ดังนั้นคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาสูงสุดในการสวมใส่หน้ากากจึงเป็นคำถามเชิงวิชาการมากกว่า

ระดับสาร EO ตกค้างที่ยอมรับได้ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 9001 7: 2008 การประเมินทางชีววิทยาของอุปกรณ์การแพทย์ส่วนที่ 7: สารตกค้างจากการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ สารเคมีตกค้างสองชนิดที่น่ากังวล ได้แก่ เอทิลีนออกไซด์ (EO) และเอทิลีนคลอโรไฮดริน (ECH) ในการตรวจสอบยืนยันความปลอดเชื้อ เราทดสอบหาสารตกค้างและพบว่าระดับค่าเฉลี่ยคือ EO = 0.43 มก. และ ECH = 0.06 มก. ต่อแว่นนิรภัยหนึ่งชิ้น แว่นนิรภัยประมาณ 6% ต้องสัมผัสกับผู้สวมใส่ ดังนั้นสารตกค้างที่ถ่ายเทไปยังผู้สวมใส่ได้ คือ EO = 0.026 มก. และ ECH = 0.004 มก. มาตรฐานได้จำแนกการสัมผัสสำหรับอุปกรณ์ไว้ 3 กลุ่ม และกำหนดขีดจำกัดการสัมผัสที่ปลอดภัยสำหรับแต่ละกลุ่มด้วย กลุ่มเหล่านี้ได้แก่: ก) การสัมผัสภายในเวลาจำกัด: อุปกรณ์ที่ใช้งานครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หรือน่าจะสัมผัสกับร่างกายไม่เกิน 24 ชั่วโมง ข) การสัมผัสเป็นเวลานาน: อุปกรณ์ที่ใช้งานหรือสัมผัสครั้งเดียว หลายครั้ง หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งน่าจะสัมผัสกับร่างกายเกิน 24 ชั่วโมงแต่ไม่ถึง 30 วัน ค) การสัมผัสร่างกายโดยถาวร: อุปกรณ์ที่ใช้งานและสัมผัสครั้งเดียว หลายครั้ง หรือเป็นระยะเวลานานเกิน 30 วัน สำหรับผลิตภัณฑ์อย่างแว่นนิรภัย เราต้องนำเวลาโดยรวมที่สวมแว่นนิรภัยมาพิจารณา ไม่ใช่เวลาที่สวมใส่แว่นนิรภัยแต่ละชิ้น จากคำจำกัดความข้างต้น พนักงานทั่วไปต้องสัมผัสอุปกรณ์เกิน 30 วัน ดังนั้นเราต้องถือว่าเป็นการสัมผัสแบบถาวร  หมายเหตุ: มาตรฐาน ISO 10993-7 กำหนดอายุการใช้งาน 25,000 วัน ดังนั้น ถุงมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย EtO ของเราอยู่ในช่วงขีดจำกัดที่กำหนดโดยมาตรฐาน ISO โดยมีผลลัพธ์จริงอยู่ที่ประมาณหนึ่งในสี่ของระดับที่อนุญาต ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) เอกสารฉบับเดียวที่เอ่ยถึงการจัดการสารตกค้างคือ เอกสารแนวทางฉบับร่างจากเดือนมิถุนายน 1978 โดยไม่มีการดำเนินการต่อจากขั้นตอนการร่างเอกสารจวบจนถึงปัจจุบัน เอกสารฉบับนั้นกำหนดขีดจำกัดไว้ที่ 250 ส่วนต่อล้านส่วนทั้งสำหรับ EO และ ECH เราได้ตรวจสอบเอกสารแนวทางจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย EO ซึ่งในเอกสารเหล่านี้มีการอ้างอิงมาตรฐาน ISO 10993-7 สำหรับการประเมินสารตกค้าง แนวทางดังกล่าวดูเหมือนเริ่มกำหนดขึ้นราว ๆ ปี 2000 ซึ่งปัจจุบันมาตรฐาน ISO 10993-7 มีแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของ FDA ในฐานะมาตรฐานร่วมที่ได้รับการยอมรับ นั่นหมายความว่าเราสามารถนำมาใช้อ้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งเอกสาร 510(k) ได้ เรายังไม่พบสิ่งใดในเว็บไซต์ FDA ที่ไม่แนะนำให้ใช้สารเอทิลีนออกไซด์เป็นวิธีการฆ่าเชื้อ ที่จริงแล้วมาตรฐาน ISO 11135-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ ยังเป็นมาตรฐานร่วมที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการฆ่าเชื้อแบบนี้เป็นที่ยอมรับได้

เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ถุงมือมากมายที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสาขาเฉพาะทางด้านนี้ ถุงมือที่ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด ASTM D6978-05 สำหรับยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ โดยมีบันทึกว่ามีประสิทธิภาพเป็นเกราะป้องกันที่ดีเยี่ยมตามอัตราการแพร่ผ่านที่ ASTM กำหนดคือ 0.01 ไมโครกรัม/ตร. ซม./นาที ซึ่งเป็นระดับที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของมาตรฐาน EN16523-1:2015 ถึง 100 เท่า เรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอ

ตามคำสั่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (89/686/EC) ระบุไว้ว่า 'PPE ใด ๆ ที่มอบการปกป้องจากสารเคมีภายในเวลาที่จำกัด . .' ถือเป็น PPE ที่มีดีไซน์ซับซ้อน กล่าวคือเป็นผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 3 ถุงมือที่มีคุณสมบัติป้องกัน 'สารทำความสะอาดที่ออกฤิทธิ์อ่อน ๆ และสร้างผลกระทบที่หายได้ง่าย (ถุงมือที่ป้องกันสารชะล้างเจือจาง ฯลฯ)' ถือว่ามีรูปแบบดีไซน์เรียบง่ายตามคำสั่ง กล่าวคือเป็นผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 1 ดังนั้น ถุงมือที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันสิ่งใดก็ตามนอกเหนือจากสารเคมีฤิทธิ์อ่อนที่สุด จะถือเป็นถุงมือกลุ่มที่ 3

วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการฉายรังสีแกมมา โดยผลิตภัณฑ์ถูกฉายด้วยรังสีแกมมา ซึ่งจะแทรกเข้าสู่บรรจุภัณฑ์และฆ่าเชื้อจุลชีพทั้งหมด กระบวนการฉายรังสีแกมมาไม่ได้เพิ่มอุณหภูมิอย่างมีนัยสำคัญหรือทิ้งสารเคมีตกค้างไว้เบื้องหลัง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราถูกนำมาผ่านกระบวนการเพื่อให้การรับรองความปลอดเชื้ออยู่ที่ระดับ 10-6

การรับประกันความปลอดเชื้อระดับ 10-6 หมายความว่าสินค้าทุก ๆ 1,000,000 ชิ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ อาจมีหนึ่งชิ้นที่แบคทีเรียอยู่รอดจากกระบวนการฆ่าเชื้อได้ SAL คือความเป็นไปได้ทางสถิติที่มีการนำมาใช้ เนื่องจากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิสูจน์ว่าแบคทีเรียถูกฆ่าทั้งหมดแล้วระหว่างกระบวนการฆ่าเซื้อ ในทางปฏิบัติ เรามีการกำหนดระดับการดำเนินการในทางทฤษฎีเพื่อให้ได้ระดับ SAL ที่ต้องการ แล้วจึงค่อยกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อตามปกติไว้ในระดับสูงกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ 'ฆ่าเชื้อได้ทั้งหมด'

บนบรรจุภัณฑ์จะแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นถุงมือไร้เชื้อ บนแต่ละลังจะมีสติกเกอร์รังสีสีแดงติดอยู่ ซึ่งแสดงว่าสินค้าผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการฉายรังสีแกมมา สติกเกอร์รังสีจะเป็นสีเหลืองก่อนการฆ่าเชื้อ และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงระหว่างผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ ใบรับรองสำหรับการฉายรังสีจะแสดงหมายเลขล็อตและหมายเลขลัง ซึ่งยืนยันว่าถุงมือผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

ไม่ ถุงมือสำหรับห้องปลอดเชื้อควรเป็นถุงมือไร้แป้ง สะอาดเป็นพิเศษ และบรรจุหีบห่อพิเศษเพื่อลดการปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมของห้องปลอดเชื้อ ถุงมือแบรนด์ BioClean ทั้งหมดเหมาะสมกับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ

ถุงมือมีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ การปนเปื้อนไม่สามารถกำจัดออกได้ง่าย ๆ ด้วยการล้าง นอกจากนี้แล้วการล้างยังลดคุณสมบัติการป้องกันของถุงมืออีกด้วย

เราแนะนำให้สวมใส่ถุงมือสองชั้นเพื่อมอบการปกป้องเพิ่มเติม ยิ่งสวมถุงมือหลายชั้น ก็จะยิ่งป้องกันสารเคมีได้มากขึ้น นอกจากนี้ การสวมถุงมือสองชั้นยังจำกัดโอกาสในการซึมผ่านอีกด้วย ในทางสถิติ การเกิดรูเข็มสองจุดในบริเวณเดียวกันบนถุงมือทั้งสองชั้นนั้นมีโอกาสต่ำมาก

คุณอาจใช้ถุงมือขนาด 16" หากคุณต้องการการปกป้องถึงข้อศอกโดยคลุมทับแขนเสื้อ ทั้งนี้ถุงมือขนาด 16" จะยึดแขนเสื้อให้อยู่กับที่ได้ดีกว่าถุงมือขนาด 12" ถุงมือขนาด 16" ได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากคุณประโยชน์เหล่านี้ ถุงมือไนไตรล์ BioClean N Plus (BNPS) ขนาด 16" ของเรามอบการปกป้องดังกล่าว

ไม่ เอกสารข้อมูลพิมพ์บนกระดาษที่ไม่ก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่นละออง ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ

คำสั่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) (89/686/EC) กำหนดรายชื่ออุปกรณ์ป้องกันโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้ว ชุดต่าง ๆ มักพิจารณาจากรูปแบบดีไซน์ หากมีรูปแบบดีไซน์เรียบง่ายจะจัดเป็นกลุ่มที่ 1 หรือหากมีรูปแบบดีไซน์ซับซ้อนก็จะจัดเป็นกลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์ PPE ทั้งหมดต้องมีเครื่องหมาย CE และสินค้า PPE กลุ่มที่ 3 จะต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระก่อนจะนำออกสู่ตลาดได้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 1 จะมีเครื่องหมาย CE แบบง่าย ส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3 จะมีเครื่องหมาย CE และหมายเลขของหน่วยงานตรวจสอบอิสระ เช่น 0120 ซึ่งเป็นหมายเลขสำหรับ SGS Ltd. และในกระบวนการตรวจสอบส่วนหนึ่งจะประกอบด้วยหลักฐานการทดสอบ ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3 มีการปกป้องหลายระดับด้วยกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ BioClean-D เป็นไปตามข้อกำหนดของประเภทที่ 5 และ 6 ดังต่อไปนี้: ประเภทที่ 5: ยืนยันความสามารถในการทนต่ออนุภาคแห้งละเอียด ประเภทที่ 6: ยืนยันความสามารถในการทนต่อการสัมผัสละอองเบา ละอองลอยของเหลว หรือแรงดันต่ำ การกระเด็นเล็กน้อย ซึ่งไม่ต้องการเกราะป้องกันของเหลวแพร่ผ่านโดยสมบูรณ์ (ที่ระดับโมเลกุล)

ชุดคลุมทั้งตัวออกแบบมาเพื่อมอบการปกป้องตลอดทั้งตัวจากละอองของเหลวฟุ้งกระจายและจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 6 แต่ยังมีสินค้าในกลุ่ม BioClean-D ซึ่งคลุมเฉพาะบางส่วนของร่างกายเท่านั้น เช่น ปลอกแขน เป็นต้น เนื่องจากสินค้าเหล่านี้มอบการปกป้องร่างกายบางส่วนเท่านั้น จึงเรียกว่าผลิตภัณฑ์ PB[6]

มี เรามีชุดที่ไม่ก่อไฟฟ้าสถิตจัดจำหน่ายซึ่งได้มาตรฐานข้อกำหนด EN1149-5 กล่าวคือชุดเหล่านี้มีค่าเวลาครึ่งชีวิตของประจุน้อยกว่า 4 วินาที ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปพิเศษ ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนขึ้นเล็กน้อย ผู้ใช้จำนวนมากไม่จำเป็นต้องใช้ชุดที่ไม่ก่อไฟฟ้าสถิต ดังนั้นเราจึงมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายทั้งสองประเภท ดังนั้นกรุณาระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการชุดชนิดใดเมื่อสั่งซื้อสินค้า

เราปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่แนะนำของ IEST ซึ่งพูดถึงข้อพิจารณาเกี่ยวกับระบบชุดสำหรับห้องปลอดเชื้อและสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอื่น ๆ: (IEST-RP-CC005.4) มีข้อแนะนำจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการประกอบโครงสร้างชุด รวมถึงวัสดุที่ใช้ในการประกอบโครงสร้างของชุด ซึ่งเรานำแนวทางเหล่านี้มาใช้เป็นหลักการในการประกอบโครงสร้างชุดของเรา เช่น เส้นด้ายควรเป็นด้ายสังเคราะห์ที่ไม่ก่อให้เกิดอนุภาคฝุ่นละอองและเหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อ ทั้งยังเป็นหลักการสำหรับวัสดุที่เราใช้ด้วย เช่น ผ้าแบบนอนวูฟเวน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการเย็บตะเข็บบนชุดอีกหลายวิธีด้วยกัน เราใช้ตะเข็บแบบกุ๊น เนื่องจากนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการปล่อยอนุภาคฝุ่นละออง ปิดผนึกตะเข็บได้ทั้งหมด และยับยั้งไม่ให้อนุภาคฝุ่นละอองหลุดรอดออกไปได้ นอกจากนี้ เรายังทำการวิเคราะห์การกระจายของอนุภาคโดยใช้การทดสอบ Helmke drum อีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 2 ตามการจำแนกประเภทของ Helmke Drum มาตรฐาน ISO สำหรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อนี้ไม่มีกฎตายตัว หรือหลักเกณฑ์ผ่าน / ไม่ผ่านแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานวัสดุสิ้นเปลืองในห้องปลอดเชื้อมากกว่า ตัวอย่างเช่น หากผู้ปฏิบัติงานนั่งอยู่เฉย ๆ เป็นส่วนใหญ่ตลอดวัน โอกาสที่ชุด / ถุงมือ ฯลฯ จะเกิดอนุภาคฝุ่นละอองย่อมน้อยกว่าผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องขณะทำงาน เราตรวจสอบให้ชุดของเราปราศจากอนุภาคฝุ่นละอองให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อบรรจุลงในหีบห่อ และยังตรวจสอบให้ชุดต่าง ๆ ประกอบโครงสร้างขึ้นมาในลักษณะที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดอนุภาคฝุ่นละอองให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงกล้าพูดว่าชุดของเราเหมาะสมสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อตามมาตรฐาน ISO คลาส 4 บรรจุภัณฑ์พิมพ์ด้วยหมึกทน IPA เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อน และแต่ละถุงสามารถแกะห่อได้อย่างง่ายดาย ผลิตภัณฑ์บรรจุในถุงชั้นในที่ทำจากคาร์บอน ซึ่งผนึกด้วยการบิดหมุนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

วัตถุประสงค์ของชุดสำหรับห้องปลอดเชื้อคือเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการจากการปนเปื้อนที่มีสาเหตุมาจากผู้สวมใส่ ผู้สวมใส่โดยทั่วไปมีอนุภาคต่าง ๆ (ได้แก่ ผิวหนัง เส้นผม และเหงื่อ) แพร่ออกมาจากร่างกายจำนวนหลายล้านอนุภาคทุกนาที ทั้งนี้ผิวหนังขนาดหนึ่งตารางนิ้วจะมีแบคทีเรียประมาณ 32 ล้านตัวโดยเฉลี่ย จึงทำให้โอกาสในการปนเปื้อนมีสูงมาก

เมื่อเลือกหน้ากากสำหรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ จำเป็นต้องเลือกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพการกรองเหมาะสมกับระดับการป้องกันที่ต้องการ BFE % ของหน้ากากคือค่าวัดประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย ส่วน PFE % คือ ค่าวัดประสิทธิภาพการกรองอนุภาค เราแนะนำให้ใช้หน้ากากที่มี BFE and PFE % สูงสำหรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ เพื่อให้สามารถกรองทั้งแบคทีเรียและอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สัญลักษณ์ Delta P หมายถึงค่าความต่างแรงดัน (Delta P) และหมายถึงค่าความดันลด (pressure drop) ทั่วหน้ากาก (คือความต้านทานกระแสอากาศ) ซึ่งวัดด้วยหน่วย mmH2O/CM2 Delta P ที่มีค่าต่ำหมายถึงการหายใจที่ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามโดยทั่วไป หากประสิทธิภาพการกรองสูงขึ้นก็จะทำให้ค่า Delta P สูงขึ้นด้วย

ใบรับรองการฉายรังสี (COI) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา และใบรับรองการผ่านกระบวนการ (COP) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการด้วย ETO (เช่น แว่นนิรภัย)

วิธีการทิ้งชุดจะขึ้นอยู่กับการใช้งานชุดนั้น ๆ หากชุดดังกล่าวเปื้อนสารประกอบเป็นพิษหรือวัสดุทางชีวภาพที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการกำจัดของเสียใด ๆ ชุดนั้นต้องกำจัดด้วยวิธีเดียวกับวัสดุที่เปื้อนดังกล่าวเช่นกัน หากชุดไม่เปื้อนหรือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง การเผาถือเป็นวิธีกำจัดที่สามารถทำได้ การเผาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากโพลิโพรไพลีนและโพลีเอทิลีนประกอบด้วยอะตอมไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้น การเผาจึงก่อให้เกิดเพียงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์