เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Leigh Duffy
Leigh Duffy ตุลาคม 30, 2561

ความเสี่ยงจากยาเฟนตานิลทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการปกป้องมือในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ

ยาเฟนตานิลเป็นยาสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์รุนแรง คล้ายกับมอร์ฟีนและเฮโรอีน แต่แรงกว่า 50 - 100 เท่า ยาเฟนตานิลและสารเทียบเท่ายาเฟนตานิลจัดอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกกันว่าโอปิออยด์สังเคราะห์ออกฤทธิ์เร็วที่บรรเทาอาการปวด ยากลุ่มนี้สามารถทำให้เกิดภาวะได้รับยาเกินขนาดได้ แม้ว่าจะสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะโดยการสูดหายใจ รับประทาน หรือดูดซึมผ่านผิวหนัง อัตราการใช้และการเสพยาเฟนตานิลที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ทุกคนในหน่วยกู้ภัย ผู้บังคับใช้กฎหมาย ภารโรง/พนักงานบำรุงรักษา และหน่วยงานอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่อาจสัมผัสยาชนิดนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ยาเฟนตานิลเพียง 2-3 มิลลิกรัม (เทียบเท่ากับเกลือ 5-7 เม็ด) ก็อาจทำให้รับยาเกินขนาดได้ ในการกำหนดระดับประสิทธิภาพของ PPE ที่จำเป็นและเหมาะสม ควรทำการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อกำหนดระดับการสัมผัสสารที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์รุนแรงนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), สถาบันเพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพแห่งชาติ (National Institute for Occupational Safety and Health -NIOSH) และ IAB ตีพิมพPPE เมตริกซ์ ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ ใบหน้าและดวงตา มือและผิวหนัง โดยอิงตามสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสยาเฟนตานิล Ansell อยู่ตรงนี้เพื่อช่วยปกป้องคุณจากยาเฟนตานิลด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว