CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

DỊCH VỤ CỔ ĐÔNG

Nếu bạn muốn trở thành cổ đông, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với một người môi giới chứng khoán hoặc cố vấn tài chính khác.

 
 Cổ phiếu thông thường của Ansell được mua bán trên Sàn giao dịch chứng khoán Australia và mã chứng khoán của công ty là: ANN.

 Cơ quan đăng ký cổ phiếu của Ansell do công ty Computershare Investor Services Pty Limited quản lý. Cổ đông có các thắc mắc về giao dịch, thanh toán cổ tức, thay đổi địa chỉ và các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ Computershare tại:

Ansell Limited Share Registry
C/-Computershare Investor Services Pty Limited
Yarra Falls
452 Johnston Street
Abbotsford VIC 3067
AUSTRALIA
 

hoặc

GPO Box 2975
Melbourne VIC 3001
AUSTRALIA

Số điện thoại tại Australia: 1300 850 505

Số điện thoại ngoài lãnh thổ Australia: +61 3 9415 4000

Fax: +61 3 9473 2500

E-mail: web.queries@computershare.com.au

Nếu bạn muốn kiểm tra cổ phần của bạn, kiểm tra thanh toán cổ tức, chọn cách bạn nhận thông tin cổ đông hay thay đổi thông tin cổ đông của bạn vui lòng truy cập Cơ quan đăng ký cổ phiếu của Ansell. Cơ quan đăng ký cổ phiếu này cũng sẽ cung cấp các biểu mẫu hữu ích để hỗ trợ bạn quản lý cổ phần của mình. Để tải xuống biểu mẫu  nhấp vào đây.

Với các yêu cầu khác vui lòng gửi email anita.chow@ansell.com hoặc liên hệ:

Anita Chow
Phó Giám đốc Pháp lý, Phòng Pháp chế & Pháp lý
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
RICHMOND VIC 3121
AUSTRALIA
Điện thoại: +61 3 9270 7229