CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Joelyn Yap
Joelyn Yap Tháng Tám 19, 2020

Các cân nhắc về an toàn trong việc vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Rủi ro chấn thương liên quan đến vận chuyển và xử lý hóa chất nguy hiểm khiến thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) là một yêu cầu cơ bản đối với nhiều công việc và hoạt động mà
khiến các ranh giới của lĩnh vực công nghiệp truyền thống trở nên không rõ ràng. Về các loại chấn thương khác, tỷ lệ yêu cầu bồi thường nghiêm trọng liên quan đến hóa chất thấp hơn các khiếu nại thông thường rất nhiều, ví dụ: trượt, ngã hay áp lực cơ thể.

Trong 800 yêu cầu bồi thường về chấn thương nghiêm trọng tại nơi làm việc liên quan đến phơi nhiễm hóa chất theo ghi chép trong năm 2018, tính nghiêm trọng tiềm ẩn của tổn thương do hóa chất đòi hỏi việc xây dựng nhiều quy ước về thực hành giảm tối thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Đối với các quản lý an toàn và vận hành, trách nhiệm của họ vượt ra ngoài người lao động trực tiếp mà còn bao gồm các bên liên quan khác trong chuỗi cung ứng bao gồm các nhóm lắng gạn hóa chất và di chuyển nhiên liệu,
các nhóm sơn và bảo dưỡng và nhân viên vệ sinh sản phẩm. Ngoài ra, còn bao gồm các yêu cầu đối với nhà thầu và khách tham quan khi vào các khu vực xử lý hóa chất như các tư vấn viên công nghiệp và độc lập tiến hành kiểm toán an toàn, cán bộ nhà nước kiểm tra thực địa, khách hàng đặt hoặc nhận đơn hàng và nhà cung cấp mang vác và bốc dỡ hàng hóa.