SELECTEER UW LAND/REGIO

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website gaat gebruiken. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, mag u deze website niet gebruiken.

De Ansell Groep (gezamenlijk “Ansell” genoemd) behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden af en toe te wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Als u bezwaar heeft tegen dergelijke wijzigingen, is uw enige rechtsmiddel deze website niet meer te gebruiken. Als u de website blijft gebruiken na de datum waarop dergelijke wijzigingen van kracht worden, geeft u hiermee aan de wijzigingen te accepteren en in te stemmen met uw gebondenheid aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Ansell neemt de privacy van onze klanten zeer serieus en wij willen dat u zich prettig voelt als u onze website bezoekt, toegang heeft tot onze online diensten of deelneemt aan onze online aanbiedingen. Ga voor meer informatie naar Ansell's Privacyverklaring.

Intellectueel eigendom en gebruik van content

De website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan) zijn eigendom van Ansell en de lincentiegevers, en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmarken, octrooien, fabrieksgeheimen en ander wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten. U hebt het recht de materialen op deze website in te zien, te downloaden en te vermenigvuldigen voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u 1) alle mededelingen in de originele materialen behoudt 2) alleen afbeeldingen gebruikt met de omringende tekst met betrekking tot de afbeeldingen, en 3) de volgende auteursrechtvermelding opneemt:

© 2018 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden

Verdere publicatie of commercieel gebruik van de materialen op deze website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ansell. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mag niets in deze gebruiksvoorwaarden worden opgevat als het toekennen van een licentie of recht onder welk auteursrecht van Ansell dan ook. 

U mag geen enkel deel van deze website beschikbaar stellen als onderdeel van een andere website, niet door het maken van een hyperlink, framing of op welke andere wijze dan ook. Deze website en de inhoud ervan mogen niet worden gebruikt voor het maken van een database van welke type dan ook, en ook mogen de website en de inhoud daarvan niet worden opgeslagen (deels of in zijn geheel) in databases die toegankelijk zijn voor u of enige andere derde. Het is evenmin toegestaan databases met de gehele of een deel van de website en de inhoud ervan te distribueren. 

Handelsmerken

Ansell, het logo van Ansell en de meeste andere merk- en productnamen, ontwerpen en logo's op deze website behoren tot de handelsmerken en/of dienstmerken van Ansell. Handelsmerken van andere partijen zijn zoveel mogelijk geïdentificeerd en Ansell erkent hun rechten. Daarnaast kunnen alle producten, processen en technologieën die in de materialen op deze website worden beschreven, vallen onder andere intellectuele-eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Ansell en hierbinnen niet zijn gelicentieerd. 

Er kunnen andere voorwaarden en mededelingen van kracht zijn

Er zullen aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op zakelijke transacties of promoties die door Ansell via deze website worden uitgevoerd. Aanvullende voorwaarden zullen gelden voor alle prikbordservices, chatruimten en/of andere bericht- of communicatiediensten die via deze website worden aangeboden. Niets op deze pagina is bedoeld om de overeenkomsten die momenteel tussen u en Ansell van kracht zijn, te wijzigen of te veranderen.

Hoewel deze gebruiksvoorwaarden bedoeld zijn voor algemene toepassing op alle content op Ansell.com, kan deze website andere eigendomsrechtvermeldingen en gebruiksvoorwaarden bevatten die eveneens dienen te worden nageleefd en opgevolgd aangezien zij van toepassing zijn op de specifieke onderdelen van deze website waarvoor ze bedoeld zijn. Sommige delen van deze website zijn bestemd voor publiek in bepaalde landen zoals aangegeven met specifieke landverwijzingen in de kopregel van de websitepagina. De gebruiksvoorwaarden voor websitepagina's die bestemd zijn voor specifieke landen kunnen verschillen en kunnen worden geopend via de Ansell-website voor dat specifieke land. Ansell behoudt zich het recht voor om alle rechten die staan vermeld op deze pagina met juridische informatie op elk moment te herroepen of te wijzigen door deze pagina bij te werken. 

Disclaimers

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U MEEGEDEELD “ZOALS ZE IS”,  EN IS ENKEL BESTEMD VOOR INTERNE INFORMATIEDOELEINDEN, ZONDER DAT ER TOEZEGGINGEN WORDEN GEDAAN OF GARANTIES WORDEN GEGEVEN DAT DE INFORMATIE ACCURAAT OF VOLLEDIG IS EN ZONDER ENIGE ANDERE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF CONFORMITEIT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS ANSELL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN WIE DAN OOK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DOOR TE VERTROUWEN OP INFORMATIE OF INHOUD DIE VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN DOOR EEN HYPERLINK VERBONDEN WEBSITE IS GEOPEND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOORTVLOEIEND UIT WINSTVERLIES, STOPZETTEN VAN ACTIVITEIT OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS AL IS ANSELL UITDRUKKELIJK INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES EN TOEZEGGINGEN NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENVERMELDE UITSLUITINGEN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten en informatie kan gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Ansell kan op ieder willekeurig moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de producten, diensten en/of de programma's die in dit materiaal worden beschreven. Ansell garandeert niet dat deze website ononderbroken of foutvrij zal werken of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Ansell garandeert niet dat deze website compatibel is met uw computerapparatuur of dat deze website of haar server vrij is van fouten, virussen, wormen of “Trojaanse paarden” en Ansell is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van dergelijke schadelijke elementen. De producten waarnaar Ansell op deze website verwijst zijn mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar. Ansell doet geen toezeggingen met betrekking tot de verkrijgbaarheid van bepaalde producten in bepaalde landen. 

Daarnaast doet Ansell geen toezeggingen en geeft Ansell geen garanties in welke vorm dan ook over andere websites die u mogelijk opent via deze website. Ansell voorziet in deze links naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken, en het vermelden van links impliceert niet dat Ansell deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

Deze website (exclusief gekoppelde websites) wordt beheerd door Ansell Limited vanuit de kantoren van Ansell in Melbourne, Australië.  De website kan worden geopend vanuit Australië en vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien al deze plaatsen wetgeving hebben die kan verschillen van de wetgeving in Australië, stemmen u en Ansell er, door deze website te gebruiken, mee in dat de wet- en regelgeving van de Staat Victoria in Australië, ongeacht de beginselen van conflicterende wetgeving in deze wetten, zal gelden voor alle zaken die betrekking hebben op deze website. Hierbij gaat u tevens akkoord met en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de rechtbank in Melbourne, Australië, met betrekking tot deze zaken.  Ansell doet geen enkele toezegging dat materialen op de website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en het is verboden om deze materialen te openen in gebieden waar de inhoud ervan illegaal is.  Zij die ervoor kiezen deze website te betreden vanaf andere locaties, doen dat uit eigen beweging en zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. 

Informatie verstrekken aan Ansell

Alle informatie die Ansell via de website ontvangt, anders dan uw persoonsgegevens die vallen onder de privacyverklaring van Ansell, wordt als NIET-VERTROUWELIJK EN NIET AAN EIGENDOMSRECHTEN GEBONDEN beschouwd. ALS U ANSELL INFORMATIE STUURT VIA DEZE WEBSITE OF VIA ANDERE ELEKTRONISCHE KANALEN ZONDER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET ANSELL MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIEVERSTREKKING, BEGRIJPT U EN STEMT U ERMEE IN DAT ANSELL DEZE INFORMATIE VOOR WELK DOEL DAN OOK MAG GEBRUIKEN ZONDER ENIGE VERPLICHTING AAN U. U mag deze website niet gebruiken voor doeleinden die volgens deze gebruiksvoorwaarden onwettig of verboden zijn, of om oproepen te doen tot illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van Ansell of anderen.