SELECTEER UW LAND/REGIO

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Ga naar:

Intellectuele eigendom en gebruik van inhoud     Handelsmerken      Andere voorwaarden en kennisgevingen kunnen van toepassing zijn

Disclaimers     Informatie verstrekken aan Ansell


Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en de Ansell-groep van bedrijven (samen "Ansell" genoemd). De volgende bepalingen en voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de internationale en lokale Ansell-websites, met inbegrip van alle inhoud, functies en diensten die op of via www.ansell.com, www.ansellguardianpartner.com, en www.ringersgloves.com (elk afzonderlijk aangeduid als de "Website"), hetzij als gast, hetzij als geregistreerde gebruiker.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voor u deze website gebruikt. Door de website te gebruiken, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden, onze verkoopvoorwaarden (indien van toepassing), ons privacybeleid, en ons cookiebeleid, die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gebruik of bezoek onze website dan niet.

Deze website wordt aangeboden en ter beschikking gesteld aan gebruikers die 16 jaar of ouder zijn. Door gebruik te maken van deze website, verklaart en garandeert u dat u aan deze geschiktheidsvereiste voldoet.

Ansell behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als u bezwaar heeft tegen dergelijke wijzigingen, is uw enige rechtsmiddel deze website niet meer te gebruiken. Als u de website blijft gebruiken na de datum waarop dergelijke wijzigingen van kracht worden, geeft u hiermee aan de wijzigingen te accepteren en in te stemmen met uw gebondenheid aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

Ansell neemt de privacy van onze klanten zeer serieus en we willen dat u zich goed voelt als u onze website bezoekt, toegang heeft tot onze online diensten of deelneemt aan onze online aanbiedingen. Ga voor meer informatie naar de Privacyverklaring van Ansell.

Lees ook het specifieke Addendum hieronder voor meer informatie over specifieke vereisten die op u van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het rechtsgebied waar u woont/bent gevestigd.

Intellectuele eigendom en gebruik van inhoud

De website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief, maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan) zijn eigendom van Ansell en de licentiegevers, en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, octrooien, fabrieksgeheimen en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten.

Deze gebruiksvoorwaarden staan u toe de website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan te wenden. U mag het materiaal op onze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of overdragen, behalve als volgt:

 • U kunt bestanden opslaan die automatisch door uw webbrowser in het cachegeheugen worden opgeslagen om de weergave te verbeteren.
 • U mag één kopie van een redelijk aantal pagina's van de website printen of downloaden voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.
 • Indien we desktop-, mobiele of andere applicaties ter beschikking stellen om te downloaden, mag u één exemplaar downloaden naar uw computer of mobiel toestel, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt gebonden te zijn door onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van dergelijke applicaties.
 • Als we sociale mediafuncties van bepaalde inhoud voorzien, kunt u de acties ondernemen die door dergelijke functies mogelijk worden gemaakt.

Het is verboden:

 • kopieën van materiaal van deze site aan te passen.
 • illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere grafische elementen los van de begeleidende tekst te gebruiken.
 • mededelingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van kopieën van materiaal van deze site te wijzigen of te verwijderen.

Verdere publicatie of commercieel gebruik van de materialen op deze website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ansell. Indien u gebruik wenst te maken van enig materiaal op de website anders dan zoals uiteengezet in dit hoofdstuk, richt uw vraag dan aan: uscustomerservice@ansell.com. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mag niets in deze gebruiksvoorwaarden worden opgevat als het toekennen van een licentie of recht onder welk auteursrecht van Ansell dan ook.

Handelsmerken

Ansell, het logo van Ansell en de meeste andere merk- en productnamen, ontwerpen en logo's op deze website behoren tot de handelsmerken en/of dienstmerken van Ansell. U mag deze merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Handelsmerken van andere partijen zijn zo veel mogelijk geïdentificeerd en Ansell erkent hun rechten. Daarnaast kunnen alle producten, processen en technologieën die in de materialen op deze website worden beschreven, vallen onder andere intellectuele-eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Ansell en waarvoor geen licentie is gegeven.

Verboden gebruik

U mag de website enkel gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de website niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met enige toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief, zonder beperking, enige wetgeving met betrekking tot de export van gegevens of software naar en vanuit enig land).
 • Met het doel minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te trachten uit te buiten of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie, of anderszins.
 • Het verzenden of doen verzenden van reclame- of promotiemateriaal, inclusief "junk mail", "kettingbrieven", "spam" of andere gelijksoortige verzoeken.
 • Zich uit te geven voor of proberen zich uit te geven voor Ansell, een Ansell-medewerker, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van e-mailadressen of schermnamen die in verband worden gebracht met een van de voornoemde personen).
 • Zich in te laten met ander gedrag dat het gebruik of het plezier van de Website door anderen beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, Ansell of de gebruikers van de website kan schaden, of hen blootstelt aan aansprakelijkheid.
 • Op enigerlei wijze die de website zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de website door een andere partij zou kunnen belemmeren, met inbegrip van hun vermogen om deel te nemen aan realtime activiteiten via de website.
 • U mag deze website niet gebruiken voor doeleinden die volgens deze gebruiksvoorwaarden onwettig of verboden zijn, of om oproepen te doen tot illegale of andere activiteiten die inbreuk plegen op de rechten van Ansell of anderen.

Bovendien stemt u ermee in om:

 • geen enkel deel van deze website beschikbaar stellen als onderdeel van een andere website, niet door het maken van een hyperlink, framing of op welke andere wijze dan ook. deze website en de inhoud ervan niet te gebruiken voor het maken van een database van welke type dan ook, en de website en de inhoud ervan niet op te slaan (deels of geheel) in databases die toegankelijk zijn voor u of enige andere derde. Het is evenmin toegestaan databases met de hele of een deel van de website en de inhoud ervan te distribueren.
 • geen deep-link, page-scrape, spider, robot, crawl, index, internetagent of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of technologie die dezelfde dingen doet te gebruiken om enig deel van deze website te gebruiken, te openen, te kopiëren, informatie te verwerven, indrukken te genereren, informatie in te voeren, op te slaan, te doorzoeken, zoekopdrachten te genereren of te controleren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • geen handmatig proces te gebruiken om het materiaal op de website te controleren of te kopiëren, of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken die de goede werking van de website verstoort.
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
 • pogingen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot delen van de website, de server waarop de website is opgeslagen, of een server, computer of database verbonden met de website, of deze te verstoren, te beschadigen of te ontregelen.
 • de website aan te vallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.
 • anderszins proberen de goede werking van de website te verstoren.

U mag een link plaatsen naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Deze website kan bepaalde sociale mediafuncties bieden die u in staat stellen om:

 • links van uw eigen of bepaalde websites van derden naar bepaalde inhoud op deze website.
 • e-mails of andere mededelingen te versturen met bepaalde inhoud, of links naar bepaalde inhoud, op deze website.
 • beperkte delen van de inhoud van deze website te laten weergeven of lijken te worden weergegeven op uw eigen websites of die van bepaalde derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden aangeboden, en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven. Onder voorbehoud van het voorgaande, is het u verboden:

 • een link te leggen vanaf een website die niet van u is.
 • waardoor de website of delen ervan te laten weergegeven wordt op, of lijken weergegeven te worden door, een andere website, bijvoorbeeld framing, deep linking, of in-line linking.
 • te linken naar een ander deel van de website dan de homepage.
 • anderszins enige actie ondernemen met betrekking tot het materiaal op deze website die in strijd is met enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in met ons samen te werken om elke ongeoorloofde framing of linking onmiddellijk te laten stoppen. We behouden ons het recht voor de toestemming voor links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

We kunnen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, alle of sommige socialemediafuncties en links op elk moment uitschakelen.

Er kunnen andere voorwaarden en mededelingen van kracht zijn

Er zullen aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op zakelijke transacties of promoties die door Ansell via deze website worden uitgevoerd. Er zullen aanvullende voorwaarden gelden voor alle prikbordservices, chatruimten en/of andere bericht- of communicatiediensten die via deze website worden aangeboden. Niets op deze pagina is bedoeld om de overeenkomsten die momenteel tussen u en Ansell van kracht zijn, te wijzigen of aan te passen.

Hoewel deze gebruiksvoorwaarden bedoeld zijn voor algemene toepassing op alle inhoud op Ansell.com, kan deze website andere eigendomsrechtvermeldingen en gebruiksvoorwaarden bevatten die eveneens dienen te worden nageleefd en opgevolgd, aangezien ze van toepassing zijn op de specifieke onderdelen van deze website waarvoor ze bedoeld zijn. Sommige delen van deze website zijn bestemd voor publiek in bepaalde landen zoals aangegeven met specifieke landverwijzingen in de header van de websitepagina. De gebruiksvoorwaarden voor websitepagina's die bestemd zijn voor specifieke landen kunnen verschillen en kunnen worden geopend via de Ansell-website voor dat specifieke land.

Disclaimers

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U "AS IS" VERSTREKT, UITSLUITEND VOOR UW INTERNE INFORMATIEVE DOELEINDEN, ZONDER ENIGE VERTEGENWOORDIGING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH IEMAND DIE AAN HET BEDRIJF VERBONDEN IS, DAT DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, DAT DEZE WEBSITE COMPATIBEL IS MET UW COMPUTERAPPARATUUR, DAT EEN BEPAALD PRODUCT/SERVICE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN IN EEN BEPAALD LAND, OF DAT DE WEBSITE, DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN VERKREGEN ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST ANSELL HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES OVER KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS ANSELL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN WIE DAN OOK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DOOR TE VERTROUWEN OP INFORMATIE OF INHOUD DIE VIA DEZE WEBSITE OF VIA EEN DOOR EEN HYPERLINK VERBONDEN WEBSITE IS GEOPEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOORTVLOEIEND UIT WINSTVERLIES, STOPZETTEN VAN ACTIVITEIT OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS AL IS ANSELL UITDRUKKELIJK INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

HET VOORGAANDE DOET GEEN AFBREUK AAN GARANTIES DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Daarnaast geeft Ansell geen verklaringen of garanties in welke vorm dan ook over andere websites die u mogelijk opent via deze website. Ansell voorziet in deze links naar andere websites enkel om het u gemakkelijk te maken, en het vermelden van links impliceert niet dat Ansell deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

Geografische beperkingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

Deze website (met uitzondering van gelinkte sites) wordt door Ansell beheerd vanuit zijn kantoren in Melbourne, Australië. Hij is toegankelijk vanuit Australië, maar ook vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van deze plaatsen wetten heeft die kunnen verschillen van de Australische wetten, stemmen zowel u als Ansell, door zich toegang te verschaffen tot deze website, ermee in dat de statuten en wetten van de staat Victoria, Australië, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten, van toepassing zullen zijn op alle zaken die betrekking hebben op deze website. U stemt er ook mee in en onderwerpt u hierbij aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de rechtbanken van Melbourne, Australië met betrekking tot dergelijke kwesties. Ansell geeft geen enkele verklaring dat materialen op de website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en het is verboden om deze materialen te openen in gebieden waar de inhoud ervan illegaal is. Wie ervoor kiezen deze website te openen vanaf andere locaties, doet dat uit eigen beweging en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Informatie verstrekken aan Ansell

Ansell wil geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie van u ontvangen via deze website, tenzij u een andere schriftelijke overeenkomst met Ansell hebt gesloten over het delen van dergelijke informatie. Alle informatie die Ansell via de website ontvangt, anders dan uw persoonsgegevens die vallen onder de privacyverklaring van Ansell, wordt als NIET-VERTROUWELIJK EN NIET AAN EIGENDOMSRECHTEN GEBONDEN beschouwd. ALS U ANSELL INFORMATIE STUURT VIA DEZE WEBSITE OF VIA ANDERE ELEKTRONISCHE KANALEN ZONDER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST MET ANSELL MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIEVERSTREKKING, U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT ANSELL DEZE INFORMATIE VOOR WELK DOEL DAN OOK MAG GEBRUIKEN ZONDER ENIGE VERPLICHTING AAN U.

Verklaring van afstand en Scheidbaarheid

Geen enkele verklaring van afstand door Ansell van een voorwaarde of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van die voorwaarde of bepaling of als een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of bepaling, en elk verzuim van Ansell om een recht of bepaling in het kader van deze gebruiksvoorwaarden te doen gelden, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een ander tribunaal van een bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot het minimum zodat de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid, ons cookiebeleid en onze verkoopvoorwaarden (indien van toepassing) vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Ansell met betrekking tot de website en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de website.

EU-ADDENDUM

Als u inwoner bent van de Europese Unie ("EU"), nodigen we u uit dit EU-addendum te lezen. Het bevat belangrijke aanvullende informatie over de toepassing van onze bovenstaande gebruiksvoorwaarden.

Waar van toepassing is dit EU-addendum bedoeld als aanvulling op, en niet als vervanging van, de bovenstaande gebruiksvoorwaarden van Ansell (de "Gebruiksvoorwaarden"), en is het van toepassing wanneer Ansell onze websites of producten en diensten aanbiedt aan inwoners van de EUof wanneer een Ansell-bedrijf in de EU de websites of specifieke subsecties van de websites beheert die naar deze gebruiksvoorwaarden verwijzen.

In het bijzonder is dit EU-addendum van toepassing op www.shop.ansell.com beheerd door Ansell Healthcare Europe NV, een onderneming gevestigd in België met maatschappelijke zetel te Internationalelaan 55, 1070 Anderlecht,België, BTW BE 0437.593.328 RPR/RPM Brussel. Contactgegevens: privacy@ansell.com.

Algemeen

Door gebruik te maken van de Website, of, indien van toepassing, door uw toestemming te geven voor specifieke onderdelen van de website, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en u te houden aan deze gebruiksvoorwaarden, onze verkoopvoorwaarden (indien van toepassing), ons privacybeleid, en ons cookiebeleid, en de relevante EU-bijlagen, die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, maak dan geen gebruik van of benader deze website niet.

Onverminderd uw dwingende rechten onder de toepasselijke wetgeving, behoudt Ansell zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De datum van de meest recente herzieningen zal op deze pagina verschijnen. We zullen u op de hoogte brengen van de wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden door een bericht op de website te plaatsen. Indien van toepassing of vereist door de toepasselijke wetgeving, en op voorwaarde dat u uw e-mailadres aan Ansell hebt meegedeeld,zult u per e-mail op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, maak dan niet langer gebruik van deze website.

De bovenstaande gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele dwingende rechten die u als consument kunt hebben op grond van de toepasselijke EU-wetgeving of de wetgeving van EU-lidstaten.

Intellectuele eigendom en gebruik van inhoud

Verwijzingen naar het auteursrecht worden geacht auteursrechten en aanverwante rechten te omvatten, voor zover van toepassing.

Disclaimers

DE DISCLAIMERBEPALINGEN ONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING ONDER VOORBEHOUD VAN HET VOLGENDE.

DE BEPERKINGEN VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN ZOALS UITEENGEZET IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN MOGELIJK NIET IN ALLE RECHTSGEBIEDEN TOEGESTAAN. DEZE BEPERKINGEN WORDEN ALLEEN VERSTREKT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET EN HEBBEN GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OF GARANTIE DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WET. IN HET BIJZONDER IS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GEEN BEPERKING VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ANSELL VOOR ZIJN EIGEN OPZETTELIJKE NALATIGHEID OF FRAUDE, OF ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN, EN DOET GEEN AFBREUK AAN UW DWINGENDE RECHTEN ALS CONSUMENT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

OM TWIJFEL UIT TE SLUITEN, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, GELDT ELKE UITSLUITING VAN GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID OOK IN GEVAL VAN VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN.

BOVENDIEN WORDT UITGESLOTEN SCHADE (DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE) GEACHT, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SCHADE TE OMVATTEN DIE VOORTVLOEIT UIT WINSTDERVING, BEDRIJFSSTORING, KANSEN, OMZET, BESPARINGEN, GOODWILL, CLIËNTELE, REPUTATIE, GEBRUIK, GEGEVENS, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE, COMPUTERVIRUSSEN, DEFECTEN OF STORINGEN IN UW SYSTEMEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ONJUISTE INHOUD OF WEGLATINGEN, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, EVENALS VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS ALS ANSELL UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN VORDERINGEN OP BASIS VAN GARANTIES, CONTRACTEN, ONRECHTMATIGE DADEN, NALATIGHEID, VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, EN ELKE ANDERE WETTELIJKE THEORIE.

Geografische beperkingen, toepasselijke wetten en rechtspraak

De geografische beperkingen, het toepasselijk recht en het rechtsgebied zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden zijn alleen op u van toepassing voor zover ze uw wettelijke rechten onder het toepasselijk recht niet aantasten.

In het bijzonder doet de keuze van het recht en het rechtsgebied geen afbreuk aan uw dwingende rechten als consument onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van het verwijzen van eventuele claims naar een andere bevoegde rechtbank, zoals de rechtbank van de EU-lidstaat waar u woonachtig bent.

Waar de website wordt beheerd door Healthcare Europe NVvanuit haar kantoren in België, dient u er rekening mee te houden dat deze gebruiksvoorwaarden, inclusief alle contractuele of niet-contractuele (met inbegrip van precontractuele) aangelegenheden in verband met hun totstandkoming, geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging, zullen worden geïnterpreteerd en uitgelegd in overeenstemming met en beheerst door de Belgische wetten, voor zover de Belgische wetten niet worden overruled door toepasselijke dwingende wetten, bijv. wetten inzake consumentenbescherming waarvan u verplicht gebruik zou maken. Elk geschil voortvloeiend uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de website en/of elke contractuele of niet-contractuele (inclusief precontractuele) aangelegenheid in verband met de sluiting, geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering en beëindiging ervan zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, zonder dat dit afbreuk doet aan uw wettelijke rechten als consument om eventuele vorderingen voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank onder de toepasselijke wetgeving.

 

Praat met ons mee