SELECTEER UW LAND/REGIO

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door de Ansell Groep  (hierna: “Ansell”, “wij”, “ons”, “onze”) als onderdeel van uw bezoek aan onze wereldwijde en lokale websites (hierna: de “website”) en uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en socialmediakanalen. 

Ga voor meer informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale plug-ins en andere soorten trackingtechnologie naar ons cookiebeleid.

1. IN HET ALGEMEEN

1.1 U kunt via e-mail contact met ons opnemen op privacy@ansell.com.

1.2 Eventuele verwijzingen in deze privacyverklaring naar bepaalde wet- of regelgeving omvatten ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van deze wet- of regelgeving, met inbegrip van eventuele uitvoeringsbesluiten die daarmee verband houden.

1.3 Ansell behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring af en toe naar eigen goeddunken aan te passen, te wijzigen of te veranderen. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden via de website meegedeeld. Indien u de aanpassingen, wijzigingen of veranderingen niet accepteert, kunt u onze website niet meer gebruiken. 

2. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1 Wanneer u gebruik maakt van onze website en socialmediakanalen, verzamelen wij:

 • Technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • Informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang uw bezoek duurt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt.

2.2 Wanneer u een contactformulier op onze website invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of socialmediakanalen, verzamelen wij:

 • De standaard identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, uw land en het bedrijf waarvoor u werkt;
 • De inhoud van uw communicatie of aanvraag en de technische gegevens van de communicatie zelf (met wie van ons u communiceert, datum, tijd enz.);
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het communicatiemedium dat u gebruikt;
 • Openbaar toegankelijke informatie over uw profiel op socialmediakanalen;
 • Alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

2.3 Alle hierboven vermelde persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u. Het kan gebeuren dat wij aanvullende informatie over uw voorkeuren en surfgedrag ontvangen van partners zoals Google. Indien u meer informatie wilt over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen beschikbaar stellen, verzoeken we u vriendelijk hun respectievelijke privacyverklaringen te raadplegen.

3. DOELEINDEN WAARVOOR ANSELL UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

3.1 Ansell verwerkt uw persoonsgegevens om u op een gepersonaliseerde en doeltreffende manier te voorzien van informatie, producten en diensten die u via de website, via e-mail, telefoon, fax of socialmediakanalen aanvraagt.

3.2 Ansell verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u van gerichte mededelingen, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Ansell en geselecteerde partners te voorzien.

3.3 Tenzij u reeds een klant bent die al gelijkaardige goederen of diensten van ons heeft gekocht en die we met ons eigen marketingmateriaal willen benaderen, stuurt Ansell u alleen mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere rechtstreekse elektronische communicatiekanalen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dergelijke mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties te ontvangen.

3.4 Ansell verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan elk redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers daarvan, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.
Ansell kan uw persoonsgegevens op eigen initiatief aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten doorgeven als bewijs of als er gegronde verdenking bestaat dat u door uw registratie op of het gebruik van de website, onze socialmediakanalen of andere vormen van communicatie met ons een onwettige handeling of misdaad hebt gepleegd.

3.5 Ansell verwerkt uw persoonsgegevens voor statistische analyses om onze website, advertenties, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

3.6 Ansell kan uw persoonsgegevens verwerken ter bescherming van de legitieme belangen van Ansell, zijn partners of derden indien uw registratie op of gebruik van de website, socialmediakanalen of andere communicatiekanalen beschouwd kan worden als (a) een inbreuk op de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden of intellectuele-eigendomsrechten of enig ander recht van derden, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de website, socialmediakanalen of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de website, de socialmediakanalen of andere communicatiekanalen of de onderliggende systemen van Ansell of zijn toeleveranciers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of d) op enigerlei wijze hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op enigerlei andere wijze ongepast of onwettig.

4. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

4.1 Uw persoonsgegevens voor het in artikel 3.3. genoemde doeleinde worden op grond van uw toestemming verwerkt. 

4.2 Om uw persoonsgegevens voor het in artikel 3.1. genoemde doel te verwerken en voor eventuele handelingen voordat u een overeenkomst met ons aangaat, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van de noodzaak om die overeenkomst uit te kunnen voeren of het proces om de overeenkomst aan te gaan.

4.3 Voor het doel dat in artikel 3.4 wordt genoemd moeten we uw persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting waaraan Ansell moet voldoen.  

4.4 Voor de doeleinden die hierboven in de artikelen 3.1, 3.2, 3.5 en 3.6. worden vermeld, moeten we uw persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen, zoals:

 • Voortdurende verbeteringen van de website, socialmediakanalen, producten en diensten van Ansell om u de best mogelijke ervaring te bieden;
 • Bescherming van onze website, socialmediakanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;
 • Marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en om onze producten en diensten in het algemeen met succes in de handel te brengen.

5. AAN WIE STUURT ANSELL UW GEGEVENS

5.1 Ansell werkt met externe verwerkers om u toegang te verlenen tot onze website en om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen namens Ansell verwerken met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ansell.

Ansell garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd en dat ze verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te respecteren.

5.2 Ansell kan uw persoonsgegevens met andere entiteiten binnen de Ansell Groep delen. We zorgen er echter voor dat alle Ansell-entiteiten uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de bepalingen in deze privacyverklaring verwerken.

5.3. Ansell kan uw persoonsgegevens openbaar maken in geval van wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures, geschillen of verplichte vereisten van de bevoegde overheidsinstanties.

5.4 Zonder uw uitdrukkelijke toestemming stuurt Ansell uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier aan andere dan de in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 vermelde derde partijen. Ansell kan geanonimiseerde gegevens echter wel naar andere organisaties sturen die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing, weergave en verkoop van deze goederen en diensten af te stemmen.

5.5. Wanneer het gaat om fusies, overnames of faillissementsprocedures, zal Ansell nieuwe bedrijven en organisaties die uw persoonsgegevens zullen gaan bewaren, vragen om deze privacyverklaring na te leven en anders zullen wij de bedrijven en organisaties vragen opnieuw toestemming van u te vragen.

6. LOCATIE EN DOORGIFTE

6.1. Ansell moet uw persoonsgegevens mogelijk doorgeven aan andere Ansell-entiteiten of derden die uw persoonsgegevens namens ons verwerken op locaties buiten het rechtsgebied waarin u de gegevens hebt verstrekt. 

Als u binnen de Europese Economische ruimte (“EER”) gevestigd bent, wees u er dan van bewust dat wij, daar waar dit nodig is om de producten en diensten te leveren, persoonsgegevens kunnen doorgeven aan Ansell-entiteiten die in landen buiten de EER gevestigd zijn. Alle Ansell-entiteiten hebben een gegevensdoorgifteovereenkomst ondertekend die is gebaseerd op standaardcontractbepalingen van de EU om te garanderen dat wij onze wettelijke en regelgevende verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens nakomen, waaronder het hebben van een rechtsgrondslag voor de doorgifte van persoonsgegevens en het treffen van passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens te garanderen.

6.2. Ansell kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten het rechtsgebied waarin u deze gegevens heeft verstrekt. In geval van een dergelijke doorgifte zorgt Ansell dat de veiligheid en integriteit van uw gegevens gewaarborgd zijn en dat alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de toepasbare wetgeving verleend worden.

7. KWALITEITSVERZEKERINGEN

7.1 Ansell doet zijn uiterste best om enkel persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor de in artikel 3 vermelde doelstellingen.

7.2 Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is voor de in artikel 3 genoemde doeleinden of totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Door uw toestemming in te trekken kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van onze website of een deel daarvan. Ansell de-identificeert uw persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 beschreven doeleinden, tenzij:

 • Ansell of eventuele derden belangen hebben om uw gegevens identificeerbaar te houden, die zwaarder wegen;
 • Een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief besluit Ansell ervan weerhoudt om ze te de-identificeren.

7.3 U begrijpt dat een essentieel aspect van onze marketing erop gericht is ons marketingmateriaal relevanter voor u te maken. Ansell doet dit door uw unieke profiel aan te passen op basis van relevante kenmerken zoals beschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring en dit profiel vervolgens te gebruiken om u van mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties te voorzien over producten en diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

7.4 Ansell treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Personeel van Ansell of zijn externe verwerkers krijgen alleen toegang indien strikt noodzakelijk en zijn verplicht tot strikte geheimhouding. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts een inspanningsverplichting zijn die nooit gegarandeerd kunnen worden.

7.5 Als u zich heeft geregistreerd voor mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere rechtstreekse elektronische communicatiekanalen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke mededelingen, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties wijzigen via de opt-outlink in deze mededelingen.

8. UW RECHTEN

8.1 U hebt het recht op inzage in alle persoonsgegevens die Ansell over u verwerkt. Ansell behoudt zich het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere verzoeken op inzage achter elkaar die duidelijk bedoeld zijn om Ansell tot last te zijn of schade te berokkenen. In elk verzoek moet worden vermeld voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht op inzage wilt uitoefenen en in welke gegevenscategorieën u inzage wilt.

8.2 U hebt het recht om persoonsgegevens over u die onjuist zijn, kosteloos te laten corrigeren. Indien u een verzoek tot correctie indient, dient uw verzoek vergezeld te gaan van bewijs dat de gegevens die u wilt laten corrigeren, daadwerkelijk onjuist zijn.

8.3 U hebt het recht uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

8.4 U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden of wanneer u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er echter rekening mee dat Ansell een verzoek tot verwijdering afweegt tegen:

 • Eventueel zwaarder wegende belangen van Ansell of derden;
 • Wettelijke of reglementaire verplichtingen of gerechtelijke of administratieve besluiten die met de verwijdering in strijd zouden kunnen zijn.

In plaats van uw gegevens te wissen, kunt u Ansell ook verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken als (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden.

8.5 U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden, waardoor een dergelijk bezwaar gerechtvaardigd is. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen deze verwerking.

8.6 U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm bij ons op te vragen.

8.7 Verzoeken om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u e-mailen naar privacy@ansell.com. Een e-mail met een verzoek om uitoefening van een recht, wordt niet opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan nodig om uw verzoek in behandeling te nemen. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en, indien vereist, de redenen daarvoor. Tevens moet het verzoek gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van een geldige identiteitskaart om uw identiteit aan te tonen. Als u het contactformulier gebruikt, kan Ansell u om een ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs vragen.

Ansell laat het u onmiddellijk weten wanneer dit verzoek is ontvangen. Indien het verzoek ontvankelijk blijkt, willigt Ansell het verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst, in.

In geval van klachten over de manier waarop Ansell uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u altijd via het hierboven vermelde e-mailadres contact opnemen met Ansell. Als u na onze reactie nog steeds niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

8.8. In de volgende omstandigheden zal Ansell niet in staat zijn op uw verzoek te reageren conform de vereisten van de relevante wet- en regelgeving:            

 1. omstandigheden die direct verband houden met de nationale veiligheid en de veiligheid van de nationale defensie;           
 2. omstandigheden die direct verband houden met de openbare veiligheid, de volksgezondheid en grote algemene belangen;          
 3. omstandigheden die direct verband houden met strafrechtelijk onderzoek, vervolging, procesvoering en de tenuitvoerlegging van vonnissen;           
 4. als er uitgebreid bewijs is dat er aan uw kant sprake is van boos opzet of misbruik van rechten;          
 5. als u, wanneer er op uw verzoek wordt ingegaan, ernstige schade zult berokkenen aan de legitieme rechten en belangen van uzelf of andere personen en organisaties;           
 6. als er bedrijfsgeheimen bij betrokken zijn.