VÆLG DIN LAND / REGION

Author headshot ansell
Ansell Ltd. juli 18, 2022

Ansell bekendtgør, at de vil være energineutrale senest i 2040 (anvendelsesområde 1 og 2) for at sætte fart i klimaindsatsen

18. juli 2022 – Ansell Limited (ASX:ANN), som er førende på det globale marked for sikkerhedsløsninger med personlige værnemidler, bekendtgør ambitiøse nye mål, både mellemsigtede og langsigtede, for reduktion af udledning af drivhusgasser og andre tiltag til begrænsning af klimarisici. 

Ansell forpligter sig til videnskabeligt baserede reduktionsmål for anvendelsesområde 1 og 2, som vil betyde, at virksomheden vil blive klimaneutral senest i 2040 inden for egne aktiviteter understøttet af et midtvejsmål for en reduktion på 42 % i udledning inden for anvendelsesområde 1 og 2 senest i 2030 med regnskabsåret 2020 som reference. Dette er i overensstemmelse med ambitionerne i Parisaftalen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Ansell vil fokusere på en langsigtet dekarboniseringsindsats inden for egne aktiviteter før undersøgelser af investeringer i troværdige kompensationsaktiviteter med henblik på at løse problemet med eventuelle begrænsede restudledninger (mindre end 10 %). 

Ansells overordnede dekarboniseringsstrategi vil omfatte virksomhedens værdikæde fra slutpunkt til slutpunkt og fokusere på: 

  • Nedbringelse af virksomhedens afhængighed af fossile brændstoffer og et skifte til vedvarende energikilder via direkte investeringer i vedvarende energi på nogle af anlæggene samt indkøb af vedvarende energi via elkøbsaftaler. 

  • Innovation inden for produkter og forretningsmodeller med samtidig reduktion af afhængighed af syntetiske råmaterialer og forbedring af cirkularitet og

  • Samarbejde via partnerskaber i værdikæden og politiske organisationer. 

Selv om det erkendes, at Ansells dekarboniseringsstrategi, herunder målet om at være klimaneutral senest i 2040 (anvendelsesområde 1 og 2), er baseret på adskillige eksterne afhængigheder som f.eks. tilgængeligheden af vedvarende energi, støtte fra regeringspolitik og yderligere udvikling og kommerciel levedygtighed af fremspirende teknologier, forpligter Ansell sig til at samarbejde med alle interessenter om at nå disse mål.  

Ansell har i årenes løb investeret i initiativer og kapital for at reducere virksomhedens indvirkning på miljøet og modvirke klimarisici, og denne indsats er for nylig blevet anerkendt med en sølvvurdering af EcoVadis. Ansell har i det forløbne år fuldført kritisk arbejde med vurderinger af klimarisici, en gennemgang af virksomhedsmæssige miljømål og scenariemodellering af klimarisici. Det har skabt grundlaget for Ansells mulighed for at træffe velinformerede beslutninger om den fremlagte strategi for klimaindsatsen. 

Ansell har en stor og kompleks forsyningskæde, der repræsenterer hovedparten af virksomhedens samlede udledninger af drivhusgasser. Mens Ansell har mere vidtgående ambitioner om at reducere udledninger i værdikæden fra slutpunkt til slutpunkt, kræves der yderligere inddragelse af forsyningskæden og andre interessenter, før virksomheden kan definere mål for reduktion af udledning for anvendelsesområde 3. Udledninger fra købte varer og tjenesteydelser og behandling af udtjente produkter udgør en markant del af Ansells udledninger i anvendelsesområde 3, og kompleksiteterne i disse kategorier vil kræve en fortløbende indsats for at hente øjeblikkelige data fra værdikæden og integration af livscyklusvurderingsdata. Samarbejde er afgørende for fremdriften i Ansells dekarboniseringsplan, og Ansell forpligter sig til aktivt at engagere sig med sine kunder, slutbrugere, leverandører og andre repræsentanter fra branchen om reduktion af udledningerne. De nøgleaktiviteter, der vil blive undersøgt yderligere, omfatter: (i) tilpasning til leverandører af færdigvarer og råmaterialer, som også har forpligtet sig til at reducere udledninger fra deres aktiviteter (ii) transport og distribution med lav CO (iii) udtjente produkter og (iv) miljøvenlige råmaterialer Ansell fokuserer desuden på begrænsninger relateret til regulering og infrastruktur vedrørende håndtering af vores udtjente produkter.

Ud over reviderede mål for udledning af drivhusgasser bekendtgør Ansell også i dag:

  • En forpligtelse til at tilpasse sig Climate Groups RE100- og EP100-initiativer til et skifte til vedvarende energi og forbedrede systemer til energistyring på virksomhedens produktionsanlæg 

  • Målene for reduktion af vandforbrug erstattes med nye forpligtelser med hensyn til vandforvaltning for at reducere absolut vandindvinding med 35 % senest ved udgangen af regnskabsåret 2025 med regnskabsåret 2020 som reference. Dette virksomhedsmål består af differentierede kontekstafhængige mål for hvert enkelt af Ansells produktionsanlæg, hvor der tages højde for vandstress i området og årlig indvinding og

  • En forpligtelse til at samarbejde med IUCN - Den Internationale Naturbevarelsesorganisation - for at vurdere konsekvenserne for organisationens naturkapital og afhængigheder i vores værdikæde og udvikle planer for potentielle forbedringer og afbødning af negative fodaftryk.

Disse nye og reviderede forpligtelser har vi sammen med virksomhedens tidligere annoncerede mål om at:

  • Opnå certificering for nul affald til deponering på alle produktionsanlæg ved udgangen af regnskabsåret 2023 og

  • Tilpasning til anbefalingerne fra TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ved udgangen af regnskabsåret 2022.

"Med disse nye mål og forpligtelser giver Ansell et løfte om fortsat at ville spille en førende rolle i vores branche med hensyn til at styrke agendaen for bæredygtig udvikling. Vi vil opleve mere omfattende og integreret samarbejde inden for virksomheden og på tværs af vores forsyningskæde i takt med, at vi sætter fart i eksisterende tiltag, herunder formalisering af engagement inden for miljøansvarlighed, partnerskaber for politikudformning og innovation inden for produktforvaltning, og vi inviterer vores interessenter til at slutte sig til os i dette forløb. For Ansell vil hensynet til mennesker og planeten fortsat veje tungest", sagde Neil Salmon, Managing Director and Chief Executive Officer.

Ansell vil fortsat aktivt overvåge fremskridt i forhold til virksomhedens målinger og målsætninger. Selv om virksomhedens fokus vil være på implementering og udførelse af disse mål for klimatiltag, forpligter Ansell sig til at foretage en gennemgang af virksomhedens indfaldsvinkel til klimatiltag og relaterede mål minimum hvert tredje år.  

Denne meddelelse er godkendt til udgivelse af bestyrelsen i Ansell Limited. 


MÅL 

Deltag i samtalen