VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Podmínky používání

Před použitím těchto webových stránek si pozorně přečtěte tyto Podmínky používání. Používáním těchto webových stránek přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito Podmínkami používání . Pokud tyto podmínky nepřijímáte, tyto webové stránky nepoužívejte.

Skupina společností Ansell (souhrnně označovaná jako „Ansell“) si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání kdykoli a bez upozornění měnit. Máte-li námitky proti jakýmkoli změnám, tyto webové stránky nadále nepoužívejte. Další používání webových stránek od dne počátku účinnosti každé takové změny bude znamenat, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s podmínkami těchto změn.

Společnost Ansell bere soukromí našich zákazníků velmi vážně a chce, abyste se při návštěvě webových stránek, využívání našich online služeb a zapojování se do našich online nabídek cítili pohodlně. Pro více informací se podívejte na naše Zásady ochrany osobních údajů.

Duševní vlastnictví a používání obsahu

webové stránky a veškerý jejich obsah, prvky a funkce (mimo jiné včetně všech informací, softwaru, textů, zobrazení, obrázků, video a audio nahrávek, návrhů, sortimentu a uspořádání) jsou vlastnictvím společnosti Ansell a třetích stran a jsou chráněny mezinárodním autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalšími zákony o duševním vlastnictví nebo vlastnických právech. Jste oprávněni prohlížet, stahovat a reprodukovat materiály na této webové stránce pouze pro vaše osobní nebo nekomerční použití za předpokladu, že 1) uchováváte všechna oznámení obsažená v původních materiálech, 2) používáte pouze obrázky s textem souvisejícím s těmito obrázky a 3) použijete následující upozornění o autorských právech:

© 2018 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Bez výslovného písemného svolení společnosti Ansell nesmí být materiály uvedené na těchto webových stránkách dále zveřejňovány ani komerčně používány. Není-li výslovně stanoveno jinak, nic, co je obsaženo v těchto Podmínkách používání, nesmí být vykládáno tak, že uděluje jakoukoli licenci nebo právo spadající pod autorské právo společnosti Ansell. 

Nejste oprávněni zpřístupnit žádnou část této webové stránky jako součást jiné webové stránky bez ohledu na to, zda se jedná o hypertextový odkaz na internetu nebo o jakýkoli jiný případ. Tyto webové stránky a jejich obsah nesmí být používány k vytvoření databáze jakéhokoli druhu, nesmí být vámi nebo třetí stranou uloženy (celé nebo zčásti) v databázích pro přístup, a není povoleno distribuovat jakoukoli databázi obsahující Webovou stránku, její část nebo obsah. 

Ochranné známky

Ansell, logo společnosti Ansell a většina dalších značek nebo názvů produktů, návrhů a log na této webové stránce patří mezi ochranné známky a/nebo servisní známky společnosti Ansell. Ochranné známky jiných stran jsou identifikovány všude, kde je to možné, a společnost Ansell uznává jejich práva. Jakýkoli produkt, postup nebo technologie popsané v materiálech na této webové stránce mohou podléhat jiným právům duševního vlastnictví vyhrazených společností Ansell a nevztahuje se na ně žádná licence. 

Další platné podmínky a oznámení

Další podmínky se budou vztahovat na obchodní transakce provedené společností Ansell nebo na jakékoli propagační akce společnosti Ansell uvedené prostřednictvím této webové stránky. Další podmínky budou spravovat systém elektronických nástěnek, chat nebo jiné kanály zpráv a komunikační kanály nabízené prostřednictvím této webové stránky. Nic, co je na této webové stránce obsaženo, není určeno k úpravě nebo změně jakékoli dohody, která je v současné době v platnosti mezi vámi a společností Ansell.

Ačkoliv tyto podmínky používání mají obecně platit pro veškerý obsah umístěný na webu Ansell.com, mohou tyto webové stránky obsahovat další oznámení a podmínky používání, jejichž požadavky musí být rovněž dodržovány, jelikož se vztahují na konkrétní části této webové stránky, pro kterou jsou určeny. Některé části této webové stránky jsou určeny pro zákazníky v konkrétních zemích, jak je uvedeno v konkrétních odkazech zemí v informačním záhlaví webové stránky. Podmínky používání webových stránek specifických pro danou zemi se mohou lišit a mohou být přístupné z webových stránek společnosti Ansell pro danou zemi. Společnost Ansell může kdykoli zrušit nebo změnit některá z práv uvedených na této stránce s právními informacemi aktualizací této stránky. 

Zřeknutí se odpovědnosti

INFORMACE UVEDENÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE VÁM JSOU POSKYTNUTY „JAK JSOU“, A TO POUZE PRO VAŠE OSOBNÍ INFORMAČNÍ ÚČELY, BEZ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY PŘESNOSTI ČI ÚPLNOSTI INFORMACÍ NEBO JINÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ JAKÉKOLI NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ. SPOLEČNOST ANSELL NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘIJÍMAT ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY SPOJENÉ S POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO V SOUVISLOSTI S INFORMACEMI ČI MATERIÁLY ZÍSKANÝMI PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉHOKOLI HYPERODKAZU, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY ZISKŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY ÚDAJŮ, Ï KDYŽ SPOLEČNOST ANSELL VÝSLOVNĚ INFORMOVALA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD, V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT, JELIKOŽ NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A PROHLÁŠENÍ.

Materiál na této webové stránce může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby a informace mohou být bez upozornění pozměněny, aktualizovány a vymazány. Společnost Ansell může kdykoli vylepšovat a/nebo měnit produkty, služby a/nebo programy uvedené v tomto materiálu. Společnost Ansell neposkytuje žádné záruky na funkčnost této webové stránky, chyby nebo odstranění závad. Společnost Ansell neručí za kompatibilitu této webové stránky s vaším počítačovým vybavením nebo za to, že tato webová stránka nebo její server neobsahují chyby nebo viry, parazitní programy nebo „trojské koně“. Společnost Ansell neodpovídá za žádné škody, které můžete utrpět v důsledku těchto destruktivních prvků. Produkty společnosti Ansell uvedené na této webové stránce nemusí být dostupné ve všech zemích. Společnost Ansell neposkytuje žádné záruky týkající dostupnosti konkrétního produktu v dané zemi. 

Kromě toho společnost Ansell neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se jakýchkoli jiných webových stránek, které se rozhodnete navštívit přes tuto webovou stránku. Odkazy poskytnuté společností Ansell na takové webové stránky jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a neměly by být chápány tak, že společnost Ansell podporuje tyto webové stránky a obsah na nich uvedených.

Tato webová stránka (s výjimkou propojených stránek) je spravována společností Ansell Limited z poboček v australském Melbourne. Je přístupná z Austrálie, ale i z jiných zemí světa. Vzhledem k tomu, že každé z těchto míst má zákony, které se mohou lišit od zákonů platných v Austrálii, vy i společnost Ansell souhlasíte s tím, že se na tyto Webové stránky a na všechny záležitosti týkající se této Webové stránky budou vztahovat předpisy a zákony státu Victoria v Austrálii, bez ohledu na jejich střety se zákony. S ohledem na tyto záležitosti rovněž souhlasíte a tímto se podrobujete výhradní jurisdikci a místu konání soudů v australském Melbourne.  Společnost Ansell nečiní žádné prohlášení ohledně toho, že jsou materiály na webové stránce vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách a že není zakázáno jejich získávání z oblastí, ve kterých je jejich obsah nezákonný.  Ti, kteří se rozhodnou vstoupit na tuto webovou stránku z jiných oblastí, tak činí z vlastního podnětu a odpovídají za dodržování místních zákonů. 

Odesílání informací společnosti Ansell

Jakékoli informace, které společnost Ansell obdrží prostřednictvím svých webových stránek, s výjimkou vašich osobních údajů, na něž se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Ansell, budou považovány za NEDŮVĚRNÉ A NECHRÁNĚNÉ. PŘEDÁNÍM INFORMACÍ NA SPOLEČNOST ANSELL PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINOU ELEKTRONICKOU CESTOU BEZ PÍSEMNÉ DOHODY SE SPOLEČNOSTÍ ANSELL SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM PODÁNÍM POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ANSELL MŮŽE TYTO INFORMACE POUŽÍVAT PRO JAKÝKOLI ÚČEL A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁVAZKŮ VŮČI VÁM. Webovou stránku nejste oprávněni používat za žádným účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami používání, ani k požadování výkonu jakékoli nezákonné činnosti nebo jiné činnosti, která porušuje práva společnosti Ansell nebo jiných.