VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Podmínky používání

Přejít na:

Duševní vlastnictví a používání obsahu     Ochranné známky     Mohou platit další podmínky a upozornění

Odmítnutí odpovědnosti     Předávání informací společnosti Ansell


Tyto podmínky používání jsou uzavřeny mezi vámi a skupinou společností Ansell (dále společně jen "Ansell"). Následující podmínky (dále jen "podmínky používání") upravují váš přístup na globální a místní webové stránky společnosti Ansell a jejich používání, včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na stránkách www.ansell.com, www.ansellguardianpartner.com a www.ringersgloves.com nebo jejich prostřednictvím (dále jen "webové stránky"), ať už jako host nebo jako registrovaný uživatel.

Před použitím těchto webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky používání. Používáním webových stránek přijímáte a souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami používání, našimi Podmínkami prodeje (pokud jsou použitelné), našimi Zásadami ochrany osobních údajů a našimiZásadami používání souborů cookie , které jsou zde zahrnuty formou odkazu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte na tyto webové stránky a nepoužívejte je.

Tyto webové stránky jsou nabízeny a zpřístupňovány uživatelům starším 16 let. Používáním těchto webových stránek prohlašujete a zaručujete, že splňujete tento požadavek způsobilosti.

Společnost Ansell si vyhrazuje právo tyto Podmínky používání čas od času změnit podle vlastního uvážení. Máte-li námitky proti jakýmkoli změnám, tyto webové stránky nadále nepoužívejte. Pokračování v používání webových stránek po datu účinnosti takových změn znamená, že tyto změny berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami těchto změn.

Společnost Ansell bere soukromí svých zákazníků velmi vážně a chce, abyste se cítili pohodlně, kdykoli navštívíte naše webové stránky, máte přístup k našim online službám nebo se účastníte našich online nabídek. Další informace o informacích, které shromažďujeme na těchto webových stránkách, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Ansell.

Další informace o specifických požadavcích, které se na vás mohou vztahovat v závislosti na jurisdikci, v níž máte bydliště/sídlo, naleznete v níže uvedených dodatcích.  

Duševní vlastnictví a používání obsahu

Webové stránky a celý jejich obsah, funkce a vlastnosti (mimo jiné včetně všech informací, softwaru, textu, zobrazení, obrázků, videa a zvuku a jejich designu, výběru a uspořádání) jsou vlastnictvím společnosti Ansell a/nebo poskytovatelů licencí třetích stran a jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách, patentech, obchodním tajemství a jinými zákony o duševním vlastnictví nebo vlastnických právech.

Tyto Podmínky používání vám umožňují používat Webové stránky pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Nesmíte reprodukovat, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, veřejně vystavovat, veřejně předvádět, znovu publikovat, stahovat, ukládat nebo přenášet žádný z materiálů na našich webových stránkách, s výjimkou následujících případů:

 • Můžete ukládat soubory, které váš webový prohlížeč automaticky ukládá do mezipaměti pro účely vylepšení zobrazení.
 • Můžete si vytisknout nebo stáhnout jednu kopii přiměřeného počtu stránek webových stránek pro vlastní osobní nekomerční použití, nikoliv pro další reprodukci, publikaci nebo distribuci.
 • Pokud poskytujeme ke stažení počítačové, mobilní nebo jiné aplikace, můžete si stáhnout jednu kopii do svého počítače nebo mobilního zařízení výhradně pro své osobní, nekomerční použití, pokud souhlasíte s tím, že budete vázáni naší licenční smlouvou pro koncové uživatele těchto aplikací.
 • Pokud poskytneme funkce sociálních médií s určitým obsahem, můžete provádět takové akce, které tyto funkce umožňují.

Nesmíte:

 • upravovat kopie jakýchkoli materiálů z těchto stránek.
 • Používejte ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu.
 • odstraňovat nebo měnit jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech z kopií materiálů z těchto stránek.

Bez výslovného písemného svolení společnosti Ansell nesmí být materiály uvedené na těchto webových stránkách dále zveřejňovány ani komerčně používány. Pokud si přejete použít jakýkoli materiál na webových stránkách jinak, než je uvedeno v této části, adresujte svou žádost na adresu: uscustomerservice@ansell.com. Pokud není výslovně stanoveno jinak, nelze nic z toho, co je obsaženo v těchto Podmínkách používání, vykládat jako udělení jakékoli licence nebo práva na základě jakéhokoli autorského práva společnosti Ansell.

Ochranné známky

Ansell, logo společnosti Ansell a většina dalších značek nebo názvů produktů, návrhů a log na této webové stránce patří mezi ochranné známky a/nebo servisní známky společnosti Ansell. Tyto značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Ochranné známky jiných stran jsou identifikovány všude, kde je to možné, a společnost Ansell uznává jejich práva. Jakýkoli produkt, postup nebo technologie popsané v materiálech na této webové stránce mohou podléhat jiným právům duševního vlastnictví vyhrazených společností Ansell a nevztahuje se na ně žádná licence. 

Zakázaná použití

Webové stránky můžete používat pouze k zákonným účelům a v souladu s těmito Podmínkami používání. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Webové stránky:

 • jakýmkoli způsobem, který porušuje platné federální, státní, místní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy (mimo jiné včetně zákonů týkajících se vývozu dat nebo softwaru do jakékoli země a z jakékoli země).
 • za účelem zneužití, poškození nebo pokusu o zneužití či poškození nezletilých osob jakýmkoli způsobem, a to vystavením nevhodnému obsahu, žádostí o osobní údaje nebo jiným způsobem.
 • přenášet nebo zajišťovat zasílání jakéhokoli reklamního nebo propagačního materiálu, včetně nevyžádané pošty, řetězových dopisů, spamu nebo jiných podobných nabídek.
 • vydávat se za společnost Ansell, zaměstnance společnosti Ansell, jiného uživatele nebo jakoukoli jinou osobu či subjekt nebo se za ně pokoušet vydávat (mimo jiné používáním e-mailových adres nebo přezdívek spojených s některou z výše uvedených osob).
 • podílet se na jakémkoli jiném chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo užívání webových stránek nebo které by podle našeho názoru mohlo poškodit společnost Ansell nebo uživatele webových stránek nebo je vystavit odpovědnosti.
 • jakýmkoli způsobem, který by mohl znemožnit, přetížit, poškodit nebo znehodnotit web nebo narušit používání webu jinou stranou, včetně její schopnosti zapojit se do aktivit v reálném čase prostřednictvím webu.
 • k jakémukoli účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami používání, nebo k nabádání k provádění jakékoli nezákonné činnosti nebo jiné činnosti, která porušuje práva společnosti Ansell nebo jiných osob.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete:

 • zpřístupnit jakoukoli část těchto webových stránek jako součást jiných webových stránek, ať už prostřednictvím hypertextového odkazu v rámečku na internetu nebo jinak, bez našeho předchozího písemného souhlasu. Tyto webové stránky a jejich obsah nesmí být používány k vytvoření databáze jakéhokoli druhu, nesmí být vámi nebo třetí stranou uloženy (celé nebo zčásti) v databázích pro přístup, a není povoleno distribuovat jakoukoli databázi obsahující Webovou stránku, její část nebo obsah.
 • Používat jakékoliv hluboké odkazy, page-scrape, pavouky, roboty, crawl, indexy, internetové agenty nebo jiná automatická zařízení, programy, algoritmy nebo technologie, které dělají totéž, k používání, přístupu, kopírování, získávání informací, generování dojmů, zadávání informací, ukládání informací, vyhledávání, generování vyhledávání nebo monitorování jakékoli části těchto webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • bez našeho předchozího písemného souhlasu používat jakýkoli manuální postup ke sledování nebo kopírování jakéhokoli materiálu na Webových stránkách nebo k jakémukoli jinému účelu, který není výslovně povolen v těchto Podmínkách používání.
 • používat jakékoli zařízení, software nebo postupy, které narušují správnou funkci webových stránek.
 • Zavádět viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný škodlivý nebo technologicky škodlivý materiál.
 • Pokusit se získat neoprávněný přístup k jakýmkoli částem Webových stránek, serveru, na kterém jsou Webové stránky uloženy, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k Webovým stránkám, zasahovat do nich, poškozovat je nebo je narušovat.
 • Útok na webové stránky prostřednictvím útoku typu odepření služby nebo distribuovaného útoku typu odepření služby.
 • jinak se pokoušet zasahovat do řádného fungování Webových stránek.

Na naši domovskou stránku můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo ji nezneužívá, ale nesmíte odkaz vytvořit takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojení, schválení nebo podpory z naší strany bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Tyto webové stránky mohou poskytovat určité funkce sociálních médií, které vám umožňují:

 • odkazovat ze svých vlastních webových stránek nebo z určitých webových stránek třetích stran na určitý obsah na těchto webových stránkách.
 • zasílat e-maily nebo jiná sdělení s určitým obsahem nebo odkazy na určitý obsah na těchto webových stránkách.
 • umožnit, aby se omezené části obsahu těchto webových stránek zobrazovaly nebo vypadaly, že se zobrazují na vašich vlastních webových stránkách nebo na některých webových stránkách třetích stran.

Tyto funkce můžete používat výhradně tak, jak je poskytujeme, a výhradně s ohledem na obsah, s nímž jsou zobrazeny. S výhradou výše uvedeného nesmíte:

 • Vytvoření odkazu z jakékoli webové stránky, která není ve vašem vlastnictví.
 • způsobit, aby se Webové stránky nebo jejich části zobrazovaly na jakýchkoli jiných stránkách nebo vypadaly, že jsou zobrazovány jinými stránkami, například rámováním, hlubokým propojením nebo in-line propojením.
 • Odkazovat na jinou část Webových stránek než na domovskou stránku.
 • jinak podnikat jakékoli kroky týkající se materiálů na těchto webových stránkách, které jsou v rozporu s jakýmkoli jiným ustanovením těchto Podmínek používání.

Souhlasíte s tím, že s námi budete spolupracovat na okamžitém zastavení neoprávněného rámování nebo odkazování. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k propojení bez předchozího upozornění.

Podle našeho uvážení můžeme kdykoli bez předchozího upozornění zakázat všechny nebo některé funkce sociálních médií a odkazy.

Další platné podmínky a oznámení

Další podmínky se budou vztahovat na obchodní transakce provedené společností Ansell nebo na jakékoli propagační akce společnosti Ansell uvedené prostřednictvím této webové stránky. Další podmínky budou spravovat systém elektronických nástěnek, chat nebo jiné kanály zpráv a komunikační kanály nabízené prostřednictvím této webové stránky. Nic, co je na této webové stránce obsaženo, není určeno k úpravě nebo změně jakékoli dohody, která je v současné době v platnosti mezi vámi a společností Ansell.

Ačkoliv tyto podmínky používání mají obecně platit pro veškerý obsah umístěný na webu Ansell.com, mohou tyto webové stránky obsahovat další oznámení a podmínky používání, jejichž požadavky musí být rovněž dodržovány, jelikož se vztahují na konkrétní části této webové stránky, pro kterou jsou určeny. Některé části této webové stránky jsou určeny pro zákazníky v konkrétních zemích, jak je uvedeno v konkrétních odkazech zemí v informačním záhlaví webové stránky. Podmínky používání webových stránek specifických pro danou zemi se mohou lišit a mohou být přístupné z webových stránek společnosti Ansell pro danou zemi.

Zřeknutí se odpovědnosti

INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU VÁM POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", POUZE PRO VAŠE INTERNÍ INFORMAČNÍ ÚČELY, BEZ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI INFORMACÍ NEBO JINÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY KVALITY, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST ANSELL NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘIJÍMAT ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY SPOJENÉ S POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO V SOUVISLOSTI S INFORMACEMI ČI MATERIÁLY ZÍSKANÝMI PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉHOKOLI HYPERODKAZU, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY ZISKŮ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY ÚDAJŮ, Ï KDYŽ SPOLEČNOST ANSELL VÝSLOVNĚ INFORMOVALA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD, V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT, JELIKOŽ NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A PROHLÁŠENÍ. 

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST ANSELL TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK KVALITY, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. DÁLE SPOLEČNOST ANSELL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SPOLÉHÁNÍM SE NA JAKÉKOLI INFORMACE NEBO MATERIÁLY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ VEDOU HYPERTEXTOVÉ ODKAZY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH ZTRÁTOU ZISKU, PŘERUŠENÍM ČINNOSTI NEBO ZTRÁTOU DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE SPOLEČNOST ANSELL VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Kromě toho společnost Ansell neposkytuje žádná prohlášení ani záruky týkající se jakýchkoli jiných webových stránek, které se rozhodnete navštívit přes tuto webovou stránku. Odkazy poskytnuté společností Ansell na takové webové stránky jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a neměly by být chápány tak, že společnost Ansell podporuje tyto webové stránky a obsah na nich uvedených.

Zeměpisná omezení, rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto webové stránky (s výjimkou odkazovaných stránek) řídí společnost Ansell ze svých kanceláří v Melbourne v Austrálii. Přístup k němu je možný z Austrálie i z dalších zemí světa. Vzhledem k tomu, že v každém z těchto míst platí zákony, které se mohou lišit od australských zákonů, souhlasíte vy i společnost Ansell s tím, že se na všechny záležitosti týkající se těchto webových stránek vztahují zákony státu Victoria v Austrálii, bez ohledu na jejich kolizní normy. Rovněž souhlasíte a tímto se podřizujete výhradní jurisdikci a příslušnosti soudů v Melbourne v Austrálii, pokud jde o tyto záležitosti. Společnost Ansell nečiní žádné prohlášení ohledně toho, že jsou materiály na webové stránce vhodné nebo dostupné pro použití v jiných lokalitách a že není zakázáno jejich získávání z oblastí, ve kterých je jejich obsah nezákonný. Ti, kteří se rozhodnou vstoupit na tuto webovou stránku z jiných oblastí, tak činí z vlastního podnětu a odpovídají za dodržování místních zákonů.

Odesílání informací společnosti Ansell

Společnost Ansell od vás nechce prostřednictvím těchto webových stránek získávat důvěrné nebo chráněné informace, pokud nemáte se společností Ansell uzavřenou jinou písemnou dohodu týkající se sdílení těchto informací. Jakékoli informace, které společnost Ansell obdrží prostřednictvím svých webových stránek, s výjimkou vašich osobních údajů, na něž se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Ansell, budou považovány za NEDŮVĚRNÉ A NECHRÁNĚNÉ. PŘEDÁNÍM INFORMACÍ NA SPOLEČNOST ANSELL PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINOU ELEKTRONICKOU CESTOU BEZ PÍSEMNÉ DOHODY SE SPOLEČNOSTÍ ANSELL SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM PODÁNÍM POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST ANSELL MŮŽE TYTO INFORMACE POUŽÍVAT PRO JAKÝKOLI ÚČEL A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁVAZKŮ VŮČI VÁM.

Zřeknutí se práva a oddělitelnost

Žádné zřeknutí se jakékoli podmínky stanovené v těchto Podmínkách používání ze strany společnosti Ansell se nepovažuje za další nebo trvalé zřeknutí se takové podmínky nebo zřeknutí se jakékoli jiné podmínky nebo zřeknutí se práva a jakékoli neuplatnění práva nebo ustanovení podle těchto Podmínek používání ze strany společnosti Ansell nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Pokud soud nebo jiný soud příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání z jakéhokoli důvodu neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení zrušeno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby ostatní ustanovení Podmínek používání zůstala v platnosti.

Celá dohoda

Tyto Podmínky používání, naše Zásady ochrany osobních údajů, našeZásady používání souborů cookie na adrese  a naše Podmínky prodeje (pokud jsou použitelné) představují jedinou a úplnou dohodu mezi vámi a společností Ansell týkající se webových stránek a nahrazují veškerá předchozí a současná ujednání, dohody, prohlášení a záruky, a to jak písemné, tak ústní, týkající se webových stránek.

DODATEK EU

Pokud jste obyvatelem Evropské unie ("EU"), vyzýváme vás, abyste si přečetli tento dodatek pro EU, který obsahuje důležité doplňující informace týkající se uplatňování našich výše uvedených podmínek používání. 

Tento dodatek pro EU má případně doplnit výše uvedené podmínky používání společnosti Ansell (dále jen "podmínky používání") a nenahrazuje je a platí, pokud společnost Ansell nabízí své webové stránky nebo výrobky a služby obyvatelům EU nebo pokud společnost Ansell v EU provozuje webové stránky nebo konkrétní dílčí sekce webových stránek, které odkazují na tyto podmínky používání.

Tento dodatek EU se vztahuje zejména na stránky www.shop.ansell.com provozované společností Ansell Healthcare Europe NV, společností se sídlem v Belgii, Boulevard International 55, 1070 Anderlecht, Belgie, DIČ BE 0437.593.328 RPR/RPM Brusel. Kontaktní údaje: privacy@ansell.com. 

Obecné

Používáním webových stránek nebo případně udělením souhlasu v určitých sekcích webových stránek přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a dodržovat tyto Podmínky používání, naše Podmínky prodeje (pokud jsou použitelné), naše Zásady ochrany osobních údajů a naše Zásady používání souborů cookie a příslušné dodatky EU, které jsou zde zahrnuty formou odkazu. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepřistupujte na tyto webové stránky a nepoužívejte je.

Aniž by byla dotčena vaše závazná práva podle platných právních předpisů, vyhrazuje si společnost Ansell právo tyto podmínky používání čas od času měnit podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy. Na této stránce se zobrazí datum poslední revize. O změnách podmínek používání vás budeme informovat zveřejněním oznámení na webových stránkách. Pokud je to vhodné nebo to vyžadují platné právní předpisy a pokud jste společnosti Ansell poskytli svou e-mailovou adresu, budete o změnách informováni e-mailem. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, nepřistupujte na tyto webové stránky a nepoužívejte je.

Výše uvedenými podmínkami používání nejsou dotčena žádná povinná práva, která vám jako spotřebiteli mohou vyplývat z platných právních předpisů EU nebo členských států EU.

Duševní vlastnictví a používání obsahu

Odkazy na autorská práva se považují za odkazy zahrnující autorská práva a případně práva příbuzná.   

Zřeknutí se odpovědnosti

USTANOVENÍ O ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI V RÁMCI PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ PLATÍ S VÝHRADOU NÁSLEDUJÍCÍCH USTANOVENÍ. 

OMEZENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI UVEDENÁ V PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEMUSÍ BÝT POVOLENA VE VŠECH JURISDIKCÍCH. TATO OMEZENÍ JSOU UVEDENA POUZE V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A NEMAJÍ VLIV NA ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST NEBO ZÁRUKU, KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. NIC V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEOMEZUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ANSELL ZA JEJÍ ÚMYSLNOU NEDBALOST NEBO PODVOD NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYLOUČIT, A NEJSOU TÍM DOTČENA VAŠE POVINNÁ PRÁVA SPOTŘEBITELE PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

PRO VYLOUČENÍ POCHYBNOSTÍ PLATÍ V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEBO ODPOVĚDNOSTI TAKÉ V PŘÍPADĚ SKRYTÝCH NEBO SKRYTÝCH VAD.

KROMĚ TOHO SE ZA VYLOUČENÉ ŠKODY (PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ) V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM POVAŽUJÍ ŠKODY VZNIKLÉ ZTRÁTOU ZISKU, PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ, PŘÍLEŽITOSTÍ, OBRATU, ÚSPOR, DOBRÉHO JMÉNA, KLIENTELY, POVĚSTI, POUŽÍVÁNÍ, DAT, ŠKODY VZNIKLÉ ZPOŽDĚNÍM NEBO PŘERUŠENÍM PŘÍSTUPU K WEBOVÝM STRÁNKÁM, POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM NEBO PORUCHOU VAŠICH SYSTÉMŮ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, NEPŘESNÝM OBSAHEM NEBO OPOMENUTÍM NEBO JINÝMI NEHMOTNÝMI ZTRÁTAMI, JAKOŽ I NÁROKY TŘETÍCH STRAN, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ANSELL BYLA VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁROKŮ ZALOŽENÝCH NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, DELIKTU, NEDBALOSTI, SKRYTÝCH NEBO SKRYTÝCH VADÁCH, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI A JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORII.

Zeměpisná omezení, rozhodné právo a soudní příslušnost

Geografická omezení, rozhodné právo a jurisdikce uvedené v Podmínkách používání se na vás vztahují pouze v rozsahu, v jakém nemají vliv na vaše zákonná práva podle platných právních předpisů.

Volbou práva a soudní příslušnosti nejsou dotčena vaše povinná práva spotřebitele podle platných právních předpisů, včetně možnosti obrátit se s případnými nároky na jiný příslušný soud, například soud členského státu EU, v němž máte bydliště.

V případě, že webové stránky provozuje společnost Healthcare Europe NV ze svých kanceláří v Belgii, vezměte prosím na vědomí, že tyto podmínky používání , včetně všech smluvních i mimosmluvních (včetně předsmluvních) záležitostí v souvislosti s jejich uzavřením, platností, výkladem, vymáháním, plněním a ukončením, budou vykládány a interpretovány v souladu s belgickými zákony a budou se jimi řídit, pokud belgické zákony nejsou nadřazeny platným závazným zákonům, např. zákonům na ochranu spotřebitele, které byste povinně využívali. Jakýkoli spor vyplývající z těchto Podmínek používání, používání Webových stránek a/nebo jakýchkoli smluvních či mimosmluvních (včetně předsmluvních) záležitostí v souvislosti s jejich uzavřením, platností, výkladem, vymáháním, plněním a ukončením bude předložen do výlučné pravomoci soudů v Bruselu, aniž by tím byla dotčena vaše zákonná práva jako spotřebitele obrátit se s jakýmikoli nároky na jiný příslušný soud podle platných právních předpisů.

 

Připojte se k diskusi