เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับและตกลงที่จะมีภาระผูกพันตามและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

กลุ่มบริษัท Ansell (รวมเรียกว่า “Ansell”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในบางครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใด ๆ สิทธิเดียวของคุณคือการหยุดใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้จะเป็นการระบุว่าคุณรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและตกลงที่จะมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

Ansell ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างจริงจังและต้องการให้คุณรู้สึกสบายใจเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เข้าถึงบริการออนไลน์ของเรา หรือเข้าร่วมในข้อเสนอทางออนไลน์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ansell

ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เนื้อหา

เว็บไซต์นี้และเนื้อหา คุณสมบัติ และการทำงานทั้งหมดของเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ การจัดแสดง รูปภาพ วิดีโอ และเสียงทั้งหมด และการออกแบบ ตัวเลือก และการจัดเตรียมของสิ่งดังกล่าว) เป็นของ Ansell และผู้ให้อนุญาตภายนอก และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอื่น ๆ คุณได้รับอนุญาตให้ดู ดาวน์โหลด และทำซ้ำเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานโดยส่วนตัวของคุณหรือไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เท่านั้น โดยคุณต้อง 1) คงให้มีประกาศทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อหาต้นฉบับต่อไป 2) ใช้เพียงรูปภาพที่มีข้อความล้อมรอบซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปภาพนั้นเท่านั้น และ 3) ระบุประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

© 2018 Ansell Limited. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด

ห้ามไม่ให้มีการตีพิมพ์เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมหรือมีการนำไปใช้ทางพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Ansell ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิใด ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ใด ๆ ของ Ansell ยกเว้นแต่ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง 

คุณไม่อาจทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น ไม่ว่าจะโดยการทำหน้าต่างเฟรมไฮเปอร์ลิงก์บนอินเทอร์เน็ต หรือในประการอื่น ๆ เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์ไม่อาจมีการนำมาใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลไม่ว่าประเภทใด ๆ อีกทั้งไม่อาจนำมาจัดเก็บ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) ในฐานข้อมูลเพื่อการเข้าถึงโดยคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเพื่อแจกจ่ายฐานข้อมูลใด ๆ ที่ประกอบด้วยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ 

เครื่องหมายการค้า

Ansell โลโก้ของ Ansell และแบรนด์อื่น ๆ ส่วนใหญ่ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และโลโก้บนเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายบริการของ Ansell ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคลฝ่ายอื่น ๆ จะมีการระบุในที่ใดก็ตามที่สามารถทำได้ และ Ansell รับทราบในสิทธิของบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่อธิบายในเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ Ansell มีและไม่ได้มีการให้อนุญาตภายใต้ข้อกำหนดนี้ 

ข้อกำหนดและประกาศอื่น ๆ อาจมีผลบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้กับธุรกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินการโดยหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ที่จัดโดย Ansell ผ่านเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะควบคุมบริการกระดานประกาศ พื้นที่การสนทนา และ/หรือเครื่องมือการส่งข้อความหรือการสื่อสารอื่นใดที่เสนอผ่านเว็บไซต์ ไม่มีข้อความใดในหน้านี้ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันระหว่างคุณและ Ansell

ถึงแม้ว่าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายให้บังคับใช้โดยทั่วไปกับเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ Ansell.com แต่เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยประกาศแสดงความเป็นเจ้าของและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ ซึ่งมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามซึ่งบังคับใช้กับส่วนเฉพาะใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ตามที่มุ่งหมายด้วยเช่นกัน บางส่วนของเว็บไซต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้เยี่ยมชมในบางประเทศที่เฉพาะเจาะจงตามที่ระบุโดยการอ้างอิงถึงประเทศที่เฉพาะเจาะจงในข้อมูลส่วนหัวของหน้าเว็บไซต์ ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับหน้าเว็บไซต์เฉพาะสำหรับบางประเทศอาจแตกต่างกันออกไป และสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ Ansell สำหรับประเทศเฉพาะนั้น ๆ Ansell อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใด ๆ ที่ระบุในหน้าชี้แจงข้อมูลทางกฎหมายนี้ได้ทุกเมื่อโดยการอัปเดตข้อมูลในหน้านี้ 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้คุณ “ตามสภาพจริง”  เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในของคุณเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำหรือความครบถ้วนของข้อมูล หรือการรับประกันอื่น ๆ ในประเภทใด ๆ ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิใด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Ansell จะไม่รับผิดต่อบุคคลฝ่ายใดสำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายสืบเนื่องใด ๆ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์หรือการอาศัยข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่ไฮเปอร์ลิงก์อื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล ถึงแม้ว่า Ansell จะได้รับแจ้งอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับโอกาสที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นแล้วก็ตาม ทั้งนี้จนถึงขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย เขตอำนาจบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยและการรับรอง ดังนั้นข้อยกเว้นข้างต้นจึงอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยความไม่แม่นยำทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ และข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลง อัปเดต และลบออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ Ansell อาจดำเนินการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายในเนื้อหานี้ได้ทุกเมื่อ Ansell ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะให้บริการโดยไม่มีการหยุดชะงักหรือโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข Ansell ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะเข้ากันได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ หรือว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไวรัส หนอนไวรัส หรือ “ม้าโทรจัน” และ Ansell ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นผลจากคุณสมบัติที่ทำลายเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์ของ Ansell ที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์นี้อาจไม่มีวางจำหน่ายในทุกประเทศ Ansell ไม่ให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์เฉพาะหนึ่ง ๆ ในประเทศเฉพาะหนึ่ง ๆ 

นอกจากนี้ Ansell ยังไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดที่คุณอาจเลือกเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ ลิงก์ที่ Ansell จัดหาให้ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการจัดหาให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นการบอกเป็นนัยว่า Ansell ให้การสนับสนุนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว

เว็บไซต์นี้ (ไม่รวมถึงเว็บไซต์ที่ลิงก์) ได้รับการควบคุมโดย Ansell Limited จากสำนักงานของ Ansell Limited ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เว็บไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้จากประเทศออสเตรเลีย และจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เนื่องจากสถานที่เหล่านี้แต่ละแห่งมีกฎหมายที่อาจแตกต่างจากกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ทั้งคุณและ Ansell จึงตกลงว่าบทกฎหมายและกฎหมายของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลียจะใช้บังคับกับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อพิพาทของหลักกฎหมายของสถานที่เหล่านี้ คุณยังตกลง และโดยข้อกำหนดนี้ ยินยอมตามเขตอำนาจและสถานที่พิจารณาคดีของศาลเมลเบิร์น  ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  Ansell ไม่ให้การรับรองว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้ในสถานที่ตั้งอื่น ๆ และห้ามเข้าถึงเนื้อหาเหล่านี้จากอาณาเขตที่เนื้อหาของเว็บไซต์ผิดกฎหมาย  ผู้ที่เลือกเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากสถานที่ตั้งอื่น ๆ จะเข้าถึงเว็บไซต์นี้ด้วยการตัดสินใจของตนเอง และเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่น 

การส่งข้อมูลให้กับ Ansell

ข้อมูลใด ๆ ที่ Ansell ได้รับผ่านเว็บไซต์ของ Ansell นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณได้ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ansell จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ โดยการส่งข้อมูลให้กับ Ansell ผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประการอื่นโดยไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับ Ansell ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่า Ansell อาจใช้ข้อมูลนั้นไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่มีภาระผูกพันต่อคุณ คุณไม่อาจใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ผิดกฎหมายหรือที่ถูกห้ามโดยข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือเรียกร้องให้มีการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิของ Ansell หรือผู้อื่น

 

เข้าร่วมการสนทนา