เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Governance banner

ธรรมาภิบาล

บริษัทแอนเซลล์ เรามีค่านิยมที่เราส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนไปจนถึงการกำกับดูแลกิจการ

Ansell มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้กำหนดวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่จะนำไปใช้ทั่วทั้งบริษัท โดยการจัดทำกรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาลที่ถูกต้องเหมาะสม

 

Ansell สร้างความคืบหน้าอย่างไม่หยุดยั้งด้วยกลยุทธ์ที่จะหล่อเลี้ยงบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท Ansell ได้เพิ่มเติมข้อสรุปของคณะกรรมการความเสี่ยง และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) และความเสี่ยง เนื่องจากตระหนักถึงปัญหาด้านความยั่งยืนที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

กรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาลเป็นสิ่งที่ช่วยรับรองความมั่นคงของบริษัทในระยะยาว และเราจะส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อประเด็นที่มีความสำคัญต่อพนักงาน ลูกค้า นักลงทุน ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดหา หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานประเมินคะแนนด้าน CSR และกลุ่มผู้สนับสนุนต่าง ๆ

   กรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาล 800 ของ Ansell

นโยบายบรรษัทภิบาล

บทบัญญัติ

บทบัญญัติของ Ansell Limited ระบุกฎระเบียบและหลักการที่กำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้นมาเพื่อรองรับบทบัญญัติของบริษัท และเมื่อนำมาใช้ประกอบกับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแล้ว ก็จะระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน:

นโยบายด้านบรรษัทภิบาลอื่น ๆ

นอกเหนือจากเอกสารข้างต้นแล้ว ยังมีนโยบายอื่น ๆ ซึ่งสนับสนุนคำชี้แจงและกรอบแนวคิดด้านบรรษัทภิบาลของ Ansell ได้แก่

Other areas of focus

เข้าร่วมการสนทนา