เลือกประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

Noh Jihee ธันวาคม 31, 2562

อันตรายในห้องปฏิบัติการงานวิจัย การสัมผัสสารเคมี

"การทำงานในห้องปฏิบัติการมักต้องจัดการกับสารเคมีมากมาย
ทั้งกรด เบส สารเคมีอนินทรีย์และอินทรีย์ จนไปถึงสารละลาย
ซึ่งละลายในหมู่ฟังก์ชันที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละชนิดต่างมีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันไป
เมื่อสัมผัส อันตรายต่อสุขภาพมีตั้งแต่อาการแสบร้อนผิวหนังและการระคายเคือง
ระบบหายใจ จนถึงขั้นมีฤทธิ์ก่อมะเร็ง
สารเคมีกระเด็นเป็นอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยใน
ห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปกป้องนักวิจัยจาก
สารเคมีมากมายที่พวกเขาต้องจัดการ รวมถึงสารเคมีใหม่ ๆ
ที่ยังไม่มีการทดสอบทางพิษวิทยาด้วย"

เข้าร่วมการสนทนา