WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez grupę firm Ansell  (dalej: „Ansell”, „my”, „nas”, „nasze”) podczas wizyt na naszych globalnych i lokalnych witrynach internetowych (dalej: „Witryna”) oraz w toku komunikacji z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, faksu i kanałów mediów społecznościowych. 

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych za pośrednictwem plików cookie, wtyczek społecznościowych i innych technologii śledzenia można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Użytkownicy mogą skontaktować się z nami pocztą e-mail pod adresem privacy@ansell.com.

1.2. Umieszczone w niniejszej Polityce prywatności odwołania do określonych przepisów lub regulacji obejmują również wszelkie zmiany, zastąpienia lub unieważnienia tych przepisów lub regulacji z uwzględnieniem wszelkich powiązanych decyzji wykonawczych.

1.3. Firma Ansell zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji, zmiany lub korekty niniejszej Polityki prywatności według własnego uznania. Informacje na temat takich modyfikacji, zmian lub korekt będą przekazywane za pośrednictwem Witryny. Jeśli użytkownik nie zgadza się na modyfikacje, zmiany lub poprawki, powinien zaprzestać korzystania z Witryny. 

2. RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

2.1. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z naszej Witryny i kanałów mediów społecznościowych, zbieramy następujące dane:

 • informacje techniczne związane z używanym urządzeniem, takie jak adres IP, typ przeglądarki, lokalizacja geograficzna i system operacyjny;
 • informacje dotyczące zachowania użytkownika podczas przeglądania strony, takie jak czas trwania wizyty, klikane łącza, odwiedzane strony i liczba odwiedzin danej strony.

2.2. Gdy użytkownik wypełni formularz kontaktowy w naszej Witrynie lub skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, faksu lub kanałów mediów społecznościowych, zbieramy następujące dane:

 • podstawowe informacje o tożsamości podane przez użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, kraj i miejsce pracy;
 • treść komunikacji lub zapytania oraz szczegóły techniczne komunikacji (z kim z naszej firmy użytkownik się komunikuje, data, godzina itp.);
 • preferencje użytkownika dotyczące stosowanego środka komunikacji;
 • publicznie dostępne dane profilowe użytkownika w mediach społecznościowych;
 • wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

2.3. Wszystkie wymienione powyżej dane osobowe otrzymane bezpośrednio od użytkownika. Może się zdarzyć, że otrzymamy od partnerów dodatkowe informacje o preferencjach użytkownika i jego zachowaniu w Internecie. Jeśli użytkownik wymaga dodatkowych informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez te strony i udostępnianych innym, prosimy o skonsultowanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

3. CELE, DO KTÓRYCH ANSELL WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE

3.1. Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celu dostarczenia w sposób spersonalizowany i efektywny informacji, produktów i usług, których zażąda za pośrednictwem Witryny, poczty e-mail, telefonu, faksu lub kanałów mediów społecznościowych.

3.2. Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celach marketingowych, tj. w celu dostarczenia ukierunkowanych komunikatów, promocji, ofert i innych reklam firmy Ansell i wybranych partnerów.

3.3. Jeśli użytkownik nie jest klientem, który kupił już od nas podobne towary lub usługi i do którego chcemy kierować własne materiały marketingowe, firma Ansell będzie wysyłać komunikaty, promocje, oferty, biuletyny i inne reklamy za pośrednictwem poczty e-mail lub innych kanałów komunikacji interpersonalnej tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli wyraźnej zgody na otrzymywanie takich komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam.

3.4. Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub realizowania wszelkich uzasadnionych żądań właściwych organów ścigania lub ich przedstawicieli, organów sądowych bądź agencji lub organów rządowych, w tym właściwych organów ds. ochrony danych.
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane z własnej inicjatywy firmy Ansell policji lub organom sądowym jako dowód lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia o bezprawne działanie lub przestępstwo popełnione przez użytkownika poprzez rejestrację w Witrynie lub korzystanie z Witryny, naszych kanałów mediów społecznościowych bądź innej formy komunikacji z nami.

3.5. Firma Ansell przetwarza dane osobowe użytkownika w celu prowadzenia analiz statystycznych, dzięki czemu możemy udoskonalać naszą Witrynę, reklamy, produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi.

3.6. Firma Ansell może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy Ansell, jej partnerów lub strony trzeciej, jeżeli rejestracja w Witrynie lub korzystanie z Witryny, kanałów mediów społecznościowych bądź innych kanałów komunikacji mogą zostać uznane za (a) naruszenie obowiązujących warunków użytkowania, praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek innych praw strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Witryny, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji, (c) zagrożenie dla Witryny, kanałów mediów społecznościowych lub innych kanałów komunikacji bądź systemów firmy Ansell lub jej podwykonawców z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania lub jakiejkolwiek innej formy złośliwego kodu, lub (d) nienawistne, obsceniczne, dyskryminujące, rasistowskie oszczercze, złośliwe, raniące lub w inny sposób nieodpowiednie lub nielegalne.

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika do celów określonych w punkcie 3.3. powyżej jest uzależnione od jego zgody. 

4.2. W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu określonym w punkcie 3.1. oraz do podjęcia działań przed zawarciem z nami umowy, możemy uzależnić przetwarzanie danych osobowych od konieczności dla realizacji umowy lub w procesie jej zawierania.

4.3. W zawiązku z celem określonym w punkcie 3.4. przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który firma Ansell musi zrealizować.  

4.4. W zawiązku z celami określonymi w punktach 3.1, 3.2, 3.5 i 3.6 powyżej przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak:

 • nieustanne ulepszanie Witryny, kanałów mediów społecznościowych oraz produktów i usług firmy Ansell w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi;
 • ochrony naszej Witryny, kanałów mediów społecznościowych, produktów i usług przed nadużyciami i nielegalną działalnością;
 • marketingu i promocji naszych produktów, usług i marek oraz ogólnej skutecznej komercjalizacji naszych produktów i usług.

5. KOMU ANSELL WYSYŁA DANE UŻYTKOWNIKA

5.1. Firma Ansell udostępnia Witrynę i przetwarza dane osobowe użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane. Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w imieniu firmy Ansell na jej wyraźne pisemne polecenie.

Firma Ansell gwarantuje, że wszystkie zewnętrzne podmioty przetwarzające dane są wybierane z należytą starannością i zobowiązane do przestrzegania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkownika.

5.2. Firma Ansell może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom z grupy Ansell. Zapewnimy jednak, by wszystkie podmioty firmy Ansell dołożyły należytej staranności, tak by wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych były zgodne z tym, co zostało określone w niniejszej Polityce prywatności.

5.3. Firma Ansell może publicznie ujawnić dane osobowe użytkownika w toku postępowań prawnych i sądowych oraz w przypadku obowiązkowych wymogów właściwych organów rządowych.

5.4. Bez wyraźnej zgody użytkownika firma Ansell nie przesyła jego danych osobowych w sposób możliwy do zidentyfikowania stronom trzecim poza wymienionymi w punktach 5.1., 5.2 i 5.3. Firma Ansell może jednak przesyłać anonimowe dane innym organizacjom, które mogą wykorzystać je do ulepszania produktów i usług, a także do dostosowania marketingu, prezentacji i sprzedaży tych towarów i usług.

5.5. W przypadku fuzji, przejęcia lub likwidacji firma Ansell będzie wymagała od nowych firm i organizacji przechowujących dane osobowe użytkownika dalszego przestrzegania niniejszej Polityki prywatności, w przeciwnym razie zwrócimy się do tych firm i organizacji z prośbą o ponowne uzyskanie zgody od użytkownika.

6. LOKALIZACJA I PRZEKAZYWANIE

6.1. Firma Ansell może być zmuszona do przekazania danych osobowych użytkownika innym podmiotom firmy Ansell lub stronom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w lokalizacjach poza jurysdykcją, w której użytkownik je udostępnia. 

Jeśli użytkownik ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), należy pamiętać, że jeśli jest to niezbędne w celu dostarczania produktów i usług, możemy przekazywać dane osobowe podmiotom firmy Ansell zlokalizowanym w krajach spoza EOG. Wszystkie podmioty firmy Ansell podpisały umowę o przekazywaniu danych opartą na standardowych klauzulach umownych UE, aby zapewnić przestrzeganie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych w odniesieniu do danych osobowych, w tym dotyczących zgodnej z prawem podstawy do przekazywania danych osobowych oraz wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych.

6.2. Firma Ansell może przekazywać zanonimizowane i/lub zagregowane dane organizacjom spoza jurysdykcji, w której użytkownik je udostępnia. W przypadku takiego przekazania danych firma Ansell zastosuje zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo i integralność danych osobowych oraz wszelkie prawa w odniesieniu do danych osobowych, które mogą przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów.

7. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

7.1. Firma Ansell dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 3 powyżej.

7.2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 3 powyżej lub do czasu, gdy użytkownik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody może oznaczać, że nie użytkownik nie będzie już mógł korzystać z całości lub części naszej Witryny. Firma Ansell pozbawi dane osobowe elementów pozwalających na identyfikację, jeżeli nie będą już one potrzebne do celów określonych w punkcie 3 powyżej, chyba że:

 • firma Ansell lub jakakolwiek inna strona trzecia ma nadrzędny interes w zachowaniu identyfikowalności naszych danych osobowych;
 • istnieje obowiązek prawny lub regulacyjny albo nakaz sądowy lub administracyjny uniemożliwiający firmie Ansell pozbawienie danych osobowych elementów pozwalających na identyfikację.

7.3. Użytkownik ma świadomość, że zasadniczym aspektem naszych działań marketingowych jest dostosowanie naszych materiałów marketingowych do jego potrzeb. Firma Ansell realizuje ten zamiar poprzez opracowanie unikalnego profilu użytkownika w oparciu o odpowiednie cechy charakterystyczne określone w punkcie 2 niniejszej Polityki prywatności, a następnie wykorzystuje ten profil do dostarczania użytkownikowi komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam dotyczących produktów i usług, które mogą go zainteresować.

7.4. Firma Ansell wykorzystuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem lub kradzieżą, jak również przypadkową utratą lub zniszczeniem. Dostęp personelu firmy Ansell lub jej zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane będzie możliwy tylko w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu i będzie podlegał ścisłym zobowiązaniom w zakresie poufności. Użytkownik zdaje sobie jednak sprawę, że bezpieczeństwo i ochrona to zobowiązania, których nie można zagwarantować.

7.5. Użytkownicy zarejestrowani w celu otrzymywania komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam za pośrednictwem poczty e-mail lub innych elektronicznych kanałów komunikacji interpersonalnej mogą zmienić preferencje dotyczące otrzymywania takich komunikatów, promocji, ofert, biuletynów i innych reklam, korzystając z łącza rezygnacji zamieszczonego w takich komunikatach.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

8.1. Użytkownik może wnioskować o dostęp do wszystkich swoich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Ansell. Firma Ansell zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej w przypadku wielokrotnych kolejnych wniosków o dostęp, które zostały w sposób oczywisty złożone w celu spowodowania uciążliwości lub szkody dla firmy Ansell. Każdy wniosek musi określać, w odniesieniu do jakiej działalności związanej z przetwarzaniem danych użytkownik chce skorzystać z prawa dostępu oraz kategorie danych, do których chce uzyskać dostęp.

8.2. Użytkownik może wnioskować o bezpłatną korektę wszystkich niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. W przypadku złożenia wniosku o korektę należy do niego dołączyć dowód wadliwego charakteru danych, których wniosek dotyczy.

8.3. Użytkownik może wycofać wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8.4. Użytkownik może wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych, jeżeli dane te nie są już potrzebne w świetle celów określonych w punkcie 3 powyżej lub jeżeli użytkownik wycofuje zgodę na ich przetwarzanie. Należy jednak pamiętać, że wniosek o usunięcie zostanie rozpatrzony przez firmę Ansell w odniesieniu do:

 • nadrzędnych interesów firmy Ansell lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
 • zobowiązań prawnych lub regulacyjnych albo nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą stać w sprzeczności z takim usunięciem.

Zamiast usuwania danych osobowych można również zwrócić się do firmy Ansell o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeżeli (a) użytkownik kwestionuje poprawność danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już potrzebne do celów wymienionych w punkcie 3 powyżej.

8.5. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli jest w stanie udowodnić, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane z tymi szczególnymi okolicznościami, które uzasadniają taki sprzeciw. Jeśli jednak zamierzone przetwarzanie kwalifikuje się jako marketing bezpośredni, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez uzasadnienia.

8.6.Użytkownik może otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie wszystkie przekazane nam dane osobowe.

8.7. Aby wnioskować o skorzystanie z jednego lub kilku z wyżej wymienionych praw, użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@ansell.com. Wiadomość e-mail z wnioskiem o skorzystanie z danego prawa nie będzie interpretowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych poza tym, co jest niezbędne do realizacji wniosku. Wniosek taki powinien jasno określać, z którego prawa użytkownik chce skorzystać, a także zawierać uzasadnienie, jeżeli jest ono wymagane. Należy go opatrzyć datą i podpisem oraz dołączyć cyfrową kopię ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość. Jeśli użytkownik korzysta z formularza kontaktowego, firma Ansell może zażądać podpisanego potwierdzenia i dowodu tożsamości.

Firma Ansell niezwłocznie poinformuje użytkownika o otrzymaniu wniosku. Jeżeli wniosek okaże się uzasadniony, firma Ansell uzna go tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w terminie trzydziestu (30) dni od daty otrzymania.

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Ansell zawsze można skontaktować się z nią za pośrednictwem podanego powyżej adresu e-mail. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi, może złożyć skargę do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

8.8. Firma Ansell nie będzie w stanie przychylić się do wniosku użytkownika, zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, gdy:            

 1. ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem narodowym i obronnością państwa;           
 2. ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym i głównymi interesami publicznymi;          
 3. ma to bezpośredni związek z dochodzeniem, ściganiem, procesem sądowym i wykonaniem wyroku;           
 4. istnieją liczne dowody na to, że użytkownik postępuje w sposób subiektywnie złośliwy lub nadużywa praw;          
 5. przychylenie się do wniosku poważnie naruszyłoby uzasadnione prawa i interesy użytkownika lub innych osób i organizacji;           
 6. wniosek dotyczy tajemnic handlowych.