WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

WARUNKI KORZYSTANIA

Skocz do:

Własność intelektualna i korzystanie z treści     Znaki towarowe     Inne warunki i powiadomienia mogą mieć zastosowanie

Zastrzeżenia     Przesyłanie informacji do firmy Ansell


Niniejsze warunki użytkowania są zawierane pomiędzy Użytkownikiem a grupą spółek Ansell (zwaną łącznie "Ansell"). Poniższe warunki ("Warunki użytkowania") regulują dostęp i korzystanie z globalnych i lokalnych witryn internetowych firmy Ansell, w tym wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych na lub za pośrednictwem witryn www.ansell.com, www.ansellguardianpartner.com i www.ringersgloves.com (z których każda określana jest indywidualnie jako "Witryna"), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej Witryny. Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania, naszych Warunków sprzedaży (jeśli dotyczy), naszej Polityki prywatności i naszejPolityki plików cookie , które są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie powinien uzyskiwać dostępu do niniejszej Witryny ani z niej korzystać.

Niniejsza Witryna jest oferowana i udostępniana użytkownikom, którzy ukończyli 16 lat. Korzystając z tej Witryny, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że spełnia ten wymóg kwalifikacyjny.

Firma Ansell zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu według własnego uznania. Jeśli użytkownik sprzeciwia się takim zmianom, jedynym środkiem odwoławczym będzie zaprzestanie korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie wejścia w życie wszelkich takich zmian będzie oznaczać potwierdzenie takich zmian i zgodę na związanie się warunkami takich zmian.

Firma Ansell bardzo poważnie traktuje prywatność swoich klientów i chce, aby czuli się oni komfortowo za każdym razem, gdy odwiedzają naszą Witrynę, uzyskują dostęp do naszych usług online lub uczestniczą w naszych ofertach online. Więcej informacji na temat informacji gromadzonych w tej Witrynie można znaleźć w Polityce prywatności firmy Ansell.

Prosimy również o zapoznanie się z poniższym Dodatkiem w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących szczególnych wymogów, które mogą mieć zastosowanie do użytkownika w zależności od jurysdykcji, w której zamieszkuje/znajduje się użytkownik.  

Własność intelektualna i wykorzystanie treści

Witryna i cała jej zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i układ) są własnością firmy Ansell i/lub licencjodawców zewnętrznych i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

Niniejsze Warunki użytkowania zezwalają użytkownikowi na korzystanie z Witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zabronione jest powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, ponowne publikowanie, pobieranie, przechowywanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów w naszej Witrynie, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Użytkownik może przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu poprawy jakości wyświetlania.
 • Użytkownik może wydrukować lub pobrać jedną kopię rozsądnej liczby stron Witryny do własnego, niekomercyjnego użytku, a nie do dalszego powielania, publikacji lub dystrybucji.
 • Jeśli udostępniamy do pobrania aplikacje na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne lub inne aplikacje, użytkownik może pobrać pojedynczą kopię na swój komputer lub urządzenie mobilne wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem wyrażenia zgody na przestrzeganie naszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego dotyczącej takich aplikacji.
 • Jeśli udostępniamy funkcje mediów społecznościowych z określonymi treściami, użytkownik może podejmować takie działania, jakie umożliwiają te funkcje.

Nie wolno:

 • Modyfikowanie kopii jakichkolwiek materiałów z tej witryny.
 • Nie wolno używać ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.
 • Usuwać lub zmieniać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej witryny.

Żadne dalsze publikowanie ani komercyjne wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Witrynie nie jest dozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Ansell. W przypadku chęci wykorzystania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Witrynie w sposób inny niż określony w niniejszej sekcji, należy skierować żądanie na adres: uscustomerservice@ansell.com. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z praw autorskich firmy Ansell.

Znaki towarowe

Ansell, logo Ansell oraz większość innych nazw marek lub produktów, projektów i logo w Witrynie należą do znaków towarowych i/lub usługowych firmy Ansell. Użytkownik nie może używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Znaki towarowe innych stron są w miarę możliwości identyfikowane, a firma Ansell uznaje ich prawa. Ponadto każdy produkt, proces lub technologia opisane w materiałach zamieszczonych w Witrynie mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej zastrzeżonych przez firmę Ansell i nie są objęte licencją na mocy niniejszych Warunków. 

Zabronione zastosowania

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Witryny:

 • W jakikolwiek sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe prawo lub przepisy (w tym, bez ograniczeń, wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i z dowolnego kraju).
 • W celu wykorzystywania, krzywdzenia lub prób wykorzystywania lub krzywdzenia małoletnich w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści, proszenie o podanie danych osobowych lub w inny sposób.
 • Przesyłanie lub zlecanie przesyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym "wiadomości-śmieci", "łańcuszków", "spamu" lub innych podobnych ofert.
 • Podszywanie się lub próby podszywania się pod firmę Ansell, pracownika firmy Ansell, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot (w tym między innymi poprzez używanie adresów e-mail lub nazw ekranowych powiązanych z którymkolwiek z powyższych).
 • Angażowanie się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają komukolwiek korzystanie z Witryny lub czerpanie z niej przyjemności, lub które, zgodnie z ustaleniami firmy Ansell, mogą zaszkodzić firmie Ansell lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność.
 • w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić witrynę lub zakłócić korzystanie z witryny przez jakąkolwiek inną stronę, w tym jej zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem witryny.
 • W jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki użytkowania, lub w celu nakłaniania do wykonywania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności, która narusza prawa firmy Ansell lub innych osób.

Ponadto użytkownik zgadza się nie

 • Udostępnianie jakiejkolwiek części niniejszej Witryny jako części innej witryny internetowej, czy to za pomocą hiperłącza, ramki w Internecie, czy w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Witryna i jej zawartość nie może być wykorzystywana do tworzenia jakiejkolwiek bazy danych, ani też nie może być przechowywana (w całości lub w części) w bazach danych w celu uzyskania dostępu przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią bądź w celu dystrybucji jakiejkolwiek bazy danych zawierającej całość lub część Witryny lub jej zawartości.
 • Używać jakichkolwiek deep-link, page-scrape, spider, robot, crawl, index, Internet agent lub innych automatycznych urządzeń, programów, algorytmów lub technologii, które robią te same rzeczy, do korzystania, uzyskiwania dostępu, kopiowania, pozyskiwania informacji, generowania wrażeń, wprowadzania informacji, przechowywania informacji, wyszukiwania, generowania wyszukiwań lub monitorowania jakiejkolwiek części tej witryny, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Korzystać z jakiegokolwiek ręcznego procesu w celu monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Witrynie lub w jakimkolwiek innym celu, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Witryny.
 • Wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.
 • Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, ingerowania, uszkadzania lub zakłócania jakichkolwiek części Witryny, serwera, na którym przechowywana jest Witryna, lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Witryną.
 • Atakowanie witryny za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi".
 • W inny sposób próbować zakłócać prawidłowe działanie Witryny.

Użytkownik może zamieścić łącze do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta, ale nie może zamieścić łącza w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Niniejsza Witryna może udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają użytkownikowi:

 • Umieszczanie linków z własnych witryn lub witryn osób trzecich do określonych treści w niniejszej Witrynie.
 • Wysyłanie wiadomości e-mail lub innych wiadomości zawierających określone treści lub łącza do określonych treści w tej Witrynie.
 • Powodować wyświetlanie lub wyświetlanie ograniczonych fragmentów treści niniejszej Witryny w witrynach własnych lub witrynach osób trzecich.

Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w sposób, w jaki zostały one przez nas udostępnione i wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane. Z zastrzeżeniem powyższego, użytkownikowi nie wolno

 • Utwórz link z dowolnej witryny, która nie jest Twoją własnością.
 • Powodować, że Witryna lub jej części będą wyświetlane na jakiejkolwiek innej witrynie lub sprawiać wrażenie, że są wyświetlane przez jakąkolwiek inną witrynę, na przykład poprzez kadrowanie, głębokie linkowanie lub linkowanie w wierszu.
 • Linkowanie do jakiejkolwiek części Witryny innej niż strona główna.
 • w inny sposób podejmować jakichkolwiek działań w odniesieniu do materiałów zamieszczonych w niniejszej Witrynie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków użytkowania.

Użytkownik zgadza się współpracować z nami w celu natychmiastowego zaprzestania wszelkich nieautoryzowanych ramek lub linków. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.

Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych i wszelkie łącza w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego uznania.

Inne obowiązujące warunki i uwagi

Do transakcji biznesowych lub wszelkich promocji prowadzonych przez firmę Ansell za pośrednictwem Witryny będą miały zastosowanie dodatkowe zasady i warunki. Usługi biuletynów, usługi czatów i inne usługi komunikacyjne oferowane za pośrednictwem Witryny są regulowane przez dodatkowe warunki. Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie ma na celu modyfikacji lub zmiany jakiejkolwiek umowy obowiązującej obecnie pomiędzy użytkownikiem a firmą Ansell.

Mimo że niniejsze warunki korzystania mają w zamierzeniu zastosowanie do wszystkich treści znajdujących się pod adresem Ansell.com, Witryna może zawierać inne informacje dotyczące własności i warunki użytkowania, które muszą być również przestrzegane, ponieważ odnoszą się do poszczególnych części odnośnej Witryny. Niektóre części Witryny są przeznaczone dla odbiorców w określonych krajach, jak wskazano w informacjach zawartych w nagłówku danej strony. Warunki korzystania ze stron internetowych odnoszących się do poszczególnych krajów mogą się różnić i można do nich uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej firmy Ansell dla danego kraju.

Wyłączenia odpowiedzialności

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, POD ADRESEM WYŁĄCZNIE DO WEWNĘTRZNYCH CELÓW INFORMACYJNYCH, BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI LUB INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANSELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB POLEGANIEM NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH BĄDŹ MATERIAŁACH, DO KTÓRYCH DOSTĘP UZYSKANO ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WITRYNY POŁĄCZONEJ HIPERŁĄCZEM, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCEŃ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ LUB UTRATY DANYCH, NAWET JEŚLI FIRMA ANSELL JEST WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. 

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO FIRMA ANSELL NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW. PONADTO, W ŻADNYM WYPADKU ANSELL NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK STRONY ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB POLEGANIA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH LUB MATERIAŁACH UZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZĄ HIPERŁĄCZA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY DANYCH, NAWET JEŚLI ANSELL ZOSTAŁ WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Ponadto firma Ansell nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Zamieszczone przez firmę Ansell łącza do takich stron internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i nie powinny być uważane za sugestię, że firma Ansell popiera te strony internetowe lub jakąkolwiek ich zawartość.

Ograniczenia geograficzne, prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Witryna (z wyłączeniem witryn, do których prowadzą łącza) jest kontrolowana przez firmę Ansell z jej biur w Melbourne w Australii. Dostęp do niej można uzyskać z Australii, a także z innych krajów na całym świecie. Ponieważ w każdym z tych miejsc obowiązują przepisy prawa, które mogą różnić się od przepisów prawa australijskiego, uzyskując dostęp do tej Witryny, zarówno użytkownik, jak i firma Ansell zgadzają się, że do wszystkich spraw związanych z tą Witryną będą miały zastosowanie statuty i przepisy prawa stanu Wiktoria w Australii, bez względu na zasady kolizyjne. Użytkownik wyraża również zgodę i niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji i właściwości sądów w Melbourne w Australii w odniesieniu do takich spraw. Firma Ansell nie gwarantuje, że materiały znajdujące się w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach, a dostęp do nich na terytoriach, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Osoby, które decydują się na dostęp do Witryny w innych lokalizacjach, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami.

Przekazywanie informacji firmie Ansell

Firma Ansell nie chce otrzymywać od użytkownika informacji poufnych ani zastrzeżonych za pośrednictwem tej Witryny, chyba że użytkownik zawarł z firmą Ansell inną pisemną umowę dotyczącą udostępniania takich informacji. Wszelkie informacje otrzymywane przez firmę Ansell za pośrednictwem Witryny poza informacjami umożliwiającymi identyfikacji użytkownika objętymi Polityką prywatności firmy Ansell, NIE BĘDĄ UZNAWANE ZA POUFNE I ZASTRZEŻONE. PRZEKAZUJĄC FIRMIE ANSELL INFORMACJE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BEZ PISEMNEJ UMOWY Z ANSELL W ODNIESIENIU DO ZGŁOSZENIA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA ANSELL MOŻE WYKORZYSTYWAĆ TE INFORMACJE W DOWOLNYM CELU BEZ ZOBOWIĄZAŃ WOBEC UŻYTKOWNIKA.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez firmę Ansell jakiegokolwiek warunku określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub postanowienia, a brak dochodzenia przez firmę Ansell prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy trybunał za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego zakresu, tak aby pozostałe postanowienia Warunków użytkowania pozostały w pełnej mocy.

Całość Umowy

Niniejsze Warunki użytkowania, nasza Polityka prywatności, naszaPolityka dotycząca plików cookie  oraz nasze Warunki sprzedaży (jeśli dotyczy) stanowią jedyną i całkowitą umowę między użytkownikiem a firmą Ansell dotyczącą Witryny i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące Witryny.

DODATEK UE

Jeśli użytkownik jest rezydentem Unii Europejskiej ("UE"), zachęcamy do zapoznania się z niniejszym Dodatkiem UE, który zawiera ważne dodatkowe informacje dotyczące stosowania powyższych Warunków użytkowania. 

W stosownych przypadkach niniejszy Dodatek UE ma na celu uzupełnienie i nie zastępuje powyższych Warunków użytkowania firmy Ansell ("Warunki użytkowania") i ma zastosowanie, gdy firma Ansell oferuje swoje Witryny internetowe lub produkty i usługi mieszkańcom UE lub gdy firma Ansell w UE obsługuje Witryny internetowe lub określone podsekcje Witryn internetowych, które zawierają łącza do niniejszych Warunków użytkowania.

W szczególności niniejsze Uzupełnienie UE ma zastosowanie do strony www.shop.ansell.com obsługiwanej przez Ansell Healthcare Europe NV, spółkę z siedzibą w Belgii pod adresem Boulevard International 55, 1070 Anderlecht, Belgia, VAT BE 0437.593.328 RPR/RPM Bruksela. Dane kontaktowe: privacy@ansell.com. 

Ogólne

Korzystając z Witryny lub, w stosownych przypadkach, wyrażając zgodę na określone sekcje Witryny, akceptujesz i zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, naszych Warunków sprzedaży (jeśli dotyczy), naszej Polityki prywatności i naszej Polityki plików cookie oraz odpowiednich Dodatków UE, z których wszystkie są włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, nie powinien uzyskiwać dostępu do niniejszej Witryny ani z niej korzystać.

Bez uszczerbku dla obowiązkowych praw użytkownika wynikających z obowiązującego prawa, firma Ansell zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania od czasu do czasu według własnego uznania zgodnie z obowiązującym prawem. Na tej stronie pojawi się data ostatnich zmian. Powiadomimy użytkownika o zmianach w Warunkach użytkowania, publikując powiadomienie w Witrynie. Tam, gdzie jest to właściwe lub wymagane przez obowiązujące prawo, i pod warunkiem, że użytkownik podał firmie Ansell swój adres e-mail, użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, prosimy o zaprzestanie korzystania z niniejszej Witryny.

Powyższe Warunki użytkowania pozostają bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych praw przysługujących użytkownikowi jako konsumentowi na mocy obowiązującego prawa UE lub państwa członkowskiego UE.

Własność intelektualna i wykorzystanie treści

Uznaje się, że odniesienia do praw autorskich obejmują prawa autora i prawa pokrewne, w stosownych przypadkach.   

Wyłączenia odpowiedzialności

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W WARUNKACH UŻYTKOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE Z ZASTRZEŻENIEM PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ. 

OGRANICZENIA GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W WARUNKACH UŻYTKOWANIA MOGĄ NIE BYĆ DOZWOLONE WE WSZYSTKICH JURYSDYKCJACH. OGRANICZENIA TE SĄ PRZEWIDZIANE WYŁĄCZNIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I NIE MAJĄ WPŁYWU NA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB GWARANCJĘ, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. W SZCZEGÓLNOŚCI, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI ANSELL ZA WŁASNE UMYŚLNE ZANIEDBANIE LUB OSZUSTWO, ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, I POZOSTAJE BEZ USZCZERBKU DLA OBOWIĄZKOWYCH PRAW UŻYTKOWNIKA JAKO KONSUMENTA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

W CELU UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE WYŁĄCZENIA GWARANCJI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU WAD UKRYTYCH LUB UKRYTYCH.

PONADTO, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYKLUCZONE SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE) OBEJMUJĄ SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, MOŻLIWOŚCI, OBROTÓW, OSZCZĘDNOŚCI, WARTOŚCI FIRMY, KLIENTÓW, REPUTACJI, UŻYTKOWANIA, DANYCH, SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z OPÓŹNIEŃ LUB PRZERW W DOSTĘPIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, AWARII LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA SYSTEMÓW UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO ZE STRONY INTERNETOWEJ, NIEDOKŁADNYCH TREŚCI LUB POMINIĘĆ LUB INNYCH STRAT NIEMATERIALNYCH, A TAKŻE ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH, NAWET JEŚLI ANSELL ZOSTAŁ WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z ROSZCZEŃ OPARTYCH NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM, ZANIEDBANIU, WADACH UKRYTYCH LUB UKRYTYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA I WSZELKICH INNYCH PODSTAWACH PRAWNYCH.

Ograniczenia geograficzne, prawo właściwe i jurysdykcja

Ograniczenia geograficzne, prawo właściwe i jurysdykcje określone w Warunkach użytkowania mają zastosowanie do użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim nie wpływają na jego ustawowe prawa wynikające z obowiązującego prawa.

W szczególności wybór prawa i jurysdykcji pozostaje bez uszczerbku dla obowiązkowych praw użytkownika jako konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów, w tym do kierowania wszelkich roszczeń do innego właściwego sądu, takiego jak sąd państwa członkowskiego UE, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy Witryna jest obsługiwana przez Healthcare Europe NV z siedzibą w Belgii, należy pamiętać, że niniejsze Warunki korzystania z witryny , w tym wszelkie kwestie umowne lub pozaumowne (w tym przedumowne) związane z ich zawarciem, ważnością, interpretacją, egzekwowaniem, wykonaniem i rozwiązaniem, będą interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem belgijskim i będą podlegać prawu belgijskiemu, w zakresie, w jakim prawo belgijskie nie jest nadrzędne w stosunku do obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów dotyczących ochrony konsumentów, z których użytkownik obowiązkowo korzysta. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania, korzystaniem z Witryny i/lub wszelkimi kwestiami umownymi lub pozaumownymi (w tym przedumownymi) w związku z ich zawarciem, ważnością, interpretacją, egzekwowaniem, wykonaniem i rozwiązaniem zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli, przy czym nie ma to wpływu na ustawowe prawa użytkownika jako konsumenta do kierowania wszelkich roszczeń do innego właściwego sądu zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Dołącz do rozmowy