WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

WARUNKI KORZYSTANIA

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania. Korzystając z Witryny, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania i zgadza się na ich przestrzeganie . Jeśli użytkownik nie akceptujesz tych warunków, nie powinien korzystać z Witryny.

Grupa firm Ansell (nazywana łącznie „Ansell”) zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków korzystania bez powiadamiania użytkownika. Jeśli użytkownik sprzeciwia się takim zmianom, jedynym środkiem odwoławczym będzie zaprzestanie korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie wejścia w życie wszelkich takich zmian będzie wskazywać na akceptację przez użytkownika takich zmian i zgodę na ich przestrzeganie.

Firma Ansell bardzo poważnie traktuje prywatność klientów i chce, aby użytkownicy czuli się swobodnie w trakcie wizyt w Witrynie, uzyskiwania dostępu do naszych usług online lub uczestniczenia w naszej ofercie online. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Własność intelektualna i wykorzystanie treści

Witryna oraz cała jej zawartość, wszystkie funkcje i cała funkcjonalność (w tym między innymi wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, elementy wyświetlane, obrazy, pliki wideo i audio oraz ich wygląd, wybór i układ) są własnością firmy Ansell oraz licencjodawców zewnętrznych i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, pobierania i powielania materiałów zamieszczonych w Witrynie wyłącznie do użytku osobistego lub niekomercyjnego, pod warunkiem, że 1) zachowa wszystkie uwagi zawarte w materiałach oryginalnych, 2) wykorzysta wyłącznie obrazy z otaczającym je tekstem odnoszącym się do obrazów, oraz 3) dołączy następującą informację o prawach autorskich:

© 2018 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żadne dalsze publikowanie ani komercyjne wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Witrynie nie jest dozwolone bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Ansell. Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków, żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa na mocy praw autorskich firmy Ansell. 

Użytkownik nie może udostępniać żadnej części Witryny w ramach innej strony internetowej, czy to poprzez hiperłącze, czy też w inny sposób. Witryna i jej zawartość nie może być wykorzystywana do tworzenia jakiejkolwiek bazy danych, ani też nie może być przechowywana (w całości lub w części) w bazach danych w celu uzyskania dostępu przez użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią bądź w celu dystrybucji jakiejkolwiek bazy danych zawierającej całość lub część Witryny lub jej zawartości. 

Znaki towarowe

Ansell, logo Ansell oraz większość innych nazw marek lub produktów, projektów i logo w Witrynie należą do znaków towarowych i/lub usługowych firmy Ansell. Znaki towarowe innych stron są w miarę możliwości identyfikowane, a firma Ansell uznaje ich prawa. Ponadto każdy produkt, proces lub technologia opisane w materiałach zamieszczonych w Witrynie mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej zastrzeżonych przez firmę Ansell i nie są objęte licencją na mocy niniejszych Warunków. 

Inne obowiązujące warunki i uwagi

Do transakcji biznesowych lub wszelkich promocji prowadzonych przez firmę Ansell za pośrednictwem Witryny będą miały zastosowanie dodatkowe zasady i warunki. Usługi biuletynów, usługi czatów i inne usługi komunikacyjne oferowane za pośrednictwem Witryny są regulowane przez dodatkowe warunki. Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie ma na celu modyfikacji lub zmiany jakiejkolwiek umowy obowiązującej obecnie pomiędzy użytkownikiem a firmą Ansell.

Mimo że niniejsze warunki korzystania mają w zamierzeniu zastosowanie do wszystkich treści znajdujących się pod adresem Ansell.com, Witryna może zawierać inne informacje dotyczące własności i warunki użytkowania, które muszą być również przestrzegane, ponieważ odnoszą się do poszczególnych części odnośnej Witryny. Niektóre części Witryny są przeznaczone dla odbiorców w określonych krajach, jak wskazano w informacjach zawartych w nagłówku danej strony. Warunki korzystania ze stron internetowych odnoszących się do poszczególnych krajów mogą się różnić i można do nich uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej firmy Ansell dla danego kraju. Firma Ansell może w każdej chwili odwołać lub zmodyfikować dowolne prawa określone na niniejszej stronie z informacjami prawnymi poprzez aktualizację tej strony. 

Wyłączenia odpowiedzialności

INFORMACJE ZAWARTE W WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK, JAK JEST”, WYŁĄCZNIE DO WEWNĘTRZNYCH CELÓW INFORMACYJNYCH UŻYTKOWNIKA, BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI ANI INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANSELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEJ ZE STRON ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z WITRYNY LUB POLEGANIEM NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH BĄDŹ MATERIAŁACH, DO KTÓRYCH DOSTĘP UZYSKANO ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ WITRYNY POŁĄCZONEJ HIPERŁĄCZEM, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCEŃ DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ LUB UTRATY DANYCH, NAWET JEŚLI FIRMA ANSELL JEST WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Materiały zamieszczone w Witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne, a informacje będą zmieniane, aktualizowane i usuwane bez uprzedzenia. Firma Ansell może w dowolnym momencie wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach, usługach i/lub programach opisanych w niniejszym materiale. Firma Ansell nie gwarantuje, że Witryna będzie działać nieprzerwanie lub będzie wolna od błędów oraz że usterki zostaną poprawione. Firma Ansell nie gwarantuje, że Witryna jest kompatybilna ze sprzętem komputerowym użytkownika ani że Witryna lub jej serwer są wolne od błędów, wirusów, robaków bądź „koni trojańskich”. Ponadto firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie użytkownicy mogą ponieść w wyniku tego rodzaju szkodliwych funkcji. Produkty firmy Ansell, do których odnosi się Witryna, mogą nie być dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach. Firma Ansell nie gwarantuje dostępności danego produktu w określonym kraju. 

Ponadto firma Ansell nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Zamieszczone przez firmę Ansell łącza do takich stron internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i nie powinny być uważane za sugestię, że firma Ansell popiera te strony internetowe lub jakąkolwiek ich zawartość.

Witryna (z wyłączeniem stron, do których prowadzą odnośniki) jest kontrolowana przez Ansell Limited z jej siedziby w Melbourne (Australia). Można uzyskać do niej dostęp zarówno w Australii, jak i innych krajach. Ponieważ przepisy obowiązujące w tych miejscach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Australii, użytkownik i firma Ansell zgadzają się, że do wszystkich spraw związanych z Witryną bez względu na sprzeczności legislacyjne, będą miały zastosowanie statuty i przepisy stanu Wiktoria w Australii. Ponadto użytkownik niniejszym akceptuje i przyjmuje wyłączną właściwość rzeczową i miejscową sądów w Melbourne (Australia) w odniesieniu do takich spraw.  Firma Ansell nie gwarantuje, że materiały znajdujące się w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach, a dostęp do nich na terytoriach, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony.  Osoby, które decydują się na dostęp do Witryny w innych lokalizacjach, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami. 

Przekazywanie informacji firmie Ansell

Wszelkie informacje otrzymywane przez firmę Ansell za pośrednictwem Witryny poza informacjami umożliwiającymi identyfikacji użytkownika objętymi Polityką prywatności firmy Ansell, NIE BĘDĄ UZNAWANE ZA POUFNE I ZASTRZEŻONE. PRZEKAZUJĄC FIRMIE ANSELL INFORMACJE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BEZ PISEMNEJ UMOWY Z ANSELL W ODNIESIENIU DO ZGŁOSZENIA. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA ANSELL MOŻE WYKORZYSTYWAĆ TE INFORMACJE W DOWOLNYM CELU BEZ ZOBOWIĄZAŃ WOBEC UŻYTKOWNIKA. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym na mocy niniejszych Warunków korzystania ani w celu nakłaniania do jakichkolwiek działań nielegalnych lub naruszających prawa firmy Ansell bądź innych osób.