CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Nhãn hiệu sáng chế trực tuyến

Tài liệu này thi hành các quy định về nhãn hiệu bằng sáng chế của Hoa Kỳ được nêu rõ trong Bộ luật 35 U.S.C. §287. Các sản phẩm được liệt kê dưới đây được sản xuất trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Ansell Limited và/hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này hoặc các tổ chức được cấp phép. Bằng sáng chế hoặc các bằng sáng chế của Hoa Kỳ bảo vệ các sáng chế của những sản phẩm được liệt kê dưới đây cùng với tên gọi của sản phẩm. Các bằng sáng chế bổ sung của Hoa Kỳ hoặc không phải của Hoa Kỳ có thể đang chờ phê duyệt.

Tên thương hiệu

Sản phẩm/Dịch vụ

Bằng sáng chế Hoa Kỳ số

Ansell Vending Machine Packaging

10,781,035

AnsellGUARDIAN®

8,818,830;
9,881,266

ActivArmr®

97-001;
97-002;
97-003;
97-004;
97-005;
97-006

D640,836;
6,962,064;
7,213,419;
7,246,509; 
7,434,422;
7,908,891

ActivArmr®

97-120

D748,343;
7,771,644;
7,814,570;
8,522,363; 
10,626,283

ActivArmr®

97-100

7,814,570;
7,771,644;
8,522,363;
10,626,283

ActivArmr®

97-125

D748,343

ActivArmr®

97-007;
97-008;
97-009

6,962,064; 
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,908,891;
9,788,585;
10,701,992;
D690,472;
D694,475

ActivArmr®

80-813

6,962,064;
7,246,509;
7,213,419;
7,434,422;
7,908,891;
8,074,436

AlphaTec® Hycron®

27-600;
27-602;
27-607;
27-805;
27-810
27-905;

10,942,518

AlphaTec®

58-128;
58-270;
58-530;
58-535

 

7,771,644;
7,803,438;
7,814,570;
7,959,758;
8,367,168;
8,522,363

AlphaTec®

58-430;
58-435

7,771,644
7,814,570;
8,522,363

AlphaTec®

58-330;
58-335

10,791,777

AlphaTec®

12-861;
13-382;
58-330;
58-335;
79-340;
79-700;
87-155;
87-190;
87-224;
87-315;
87-376;
87-900;  
87-650; 
87-665

7,037,579;
7,527,828;
8,709,573

 

AlphaTec®

58-800

D819,925

AlphaTec®

66EVO

8,247,077;
8,268,451

AlphaTec®

Hands-free Visor Light System

9,717,295

AlphaTec®

70-900

6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422
 

AlphaTec® 

2500;
3000;
4000;
5000

10,843,438
10,897,955

AlphaTec® Solvex®

37-176;
37-186;
37-695;
37-873;
37-900

7,037,579;
7,527,828;
8,709,573

Ansell

Smart Pack™

D793,224

BioClean-D

Drop-down Sterile Garment with Hood- S-BDSH

8,683,615;
9,532,614

ENCORE®

Latex Moisturizing - 330103
Latex Underglove - 330113

7,971,276

GAMMEX®

PI Hybrid - 340063

10,253,170

GAMMEX®

Latex Moisturizing - 330049
Latex Underglove - 330050
Latex Glove-in-Glove™ System - 330083

7,971,276

GAMMEX®

PI Ergo-Fit™ - 340064

10,791,778
D787,779

HyFlex®

11-510

D608,076;
D622,030;
D611,228;
6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,555,921

HyFlex®

11-931;
11-937;
11-939

7,771,644
7,814,570;
8,522,363;
9,781,959

HyFlex®

11-318

D739, 993

HyFlex®

11-818;
11-840

6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422
7,814,571;
8,001,809;
8,137,606;
8,640,504;
10,119,209

HyFlex®

11-531;
11-537

 

6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,555,921;
7,771,644;
7,814,570;
7,814,571;
7,908,891;
8,001,809;
8,137,606;
8,522,363
8,640,504;
10,119,209;
10,292,440;
11,047,069

HyFlex®

11-531;
11-537;
11-539;
11-731 

11,047,069

HyFlex®

11-539;
11-849 

10,292,440

HyFlex®

11-541

6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,771,644;
7,814,570;
8,522,363

HyFlex®

11-561
11-840
11-841

10,500,797

HyFlex®

11-917;
11-919;
11-920;
11-925;
11-926;
11-927;
11-941;
11-947;
11-948;
11-949

7,771,644;
7,814,570;
8,522,363

HyFlex®

11-100;
11-500;
11-501;
11-511;
11-515;
11-550;
11-801;
11-900

6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422

HyFlex®

11-800

6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,908,891

HyFlex®

11-812

10,995,432;
D867,718

HyFlex®

11-539;
11-542

6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,555,921;
7,771,644;
7,908,891;
7,814,570;
7,908,891;
8,522,363

HyFlex®

74-710;
74-711;
74-718;
74-730;
74-731

7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,555,921

HyFlex®

72-400

6,962,064;
7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,555,921

MICROFLEX®

93-260;
93-360

10,154,699

MICROFLEX®

93-850

10,058,137;
10,405,593;
11,180,643;
D765,317

MICROFLEX®

Soft White Nitrile TQ-601
NEOSOFT™ 73-837

7,971,276

Nitrasafe

28-329;
28-350;
28-359;
28-360

10,941,518

RINGERS®
R-Chem Series Gloves

R-075;
R-074

D824,599

RINGERS®

R-267

10,701,993

SANDEL®

2 in 1 Marker

D538,851

SANDEL®

4 in 1 Marker

D538,851

SANDEL®

Safety Sleeve

D542,415

SANDEL®

Stretch-A-Tray™

D608,015

SANDEL®

Z-Tray™

D608,456

SANDEL®

Change-A-Blade™ - 366001

8,282,662;
D568,475

SANDEL®

Ergo-Step Stool™

D632,101

SANDEL®

TIME OUT® Hood

D645,907

SANDEL®

Correct Medication Labeling System

7,458,177             

SANDEL®

Safety Kit

7,458,177

SANDEL®

Specimen Handling System™

7,381,288

SANDEL®

Disarm-It-All™

8,800,766

SANDEL®

STAT-BLOC™

9,913,467;
10,485,231

SANDEL®

ProForm™ Prone Head Positioner

D813,399

SANDEL®

ProForm™ Contoured Supine Head Positioner

D837,386

SANDEL®

ProForm™ Arm Cradles - Laminectomy

D813,398

SANDEL®

ProForm™ Ulnar Nerve Protectors

D824,600

SANDEL®

ProForm™ Heel Protectors

D877,348

SANDEL®

Z-Slider™

6,675,411

Touch N Tuff®

93-250

10,058,137;
10,405,593;
D765,317

VersaTouch®

92-220

10,058,137;
10,405,593;
D765,317

VersaTouch®

74-732

7,213,419;
7,246,509;
7,434,422;
7,555,921

Danh sách dưới đây là các bằng sáng chế của Hoa Kỳ đang chờ phê duyệt và các sản phẩm liên quan. Các bằng sáng chế bổ sung của Hoa Kỳ hoặc không phải của Hoa Kỳ có thể đang chờ phê duyệt.

Tên thương hiệu

Sản phẩm/Dịch vụ

(Các) số hồ sơ đăng ký bằng sáng chế Hoa Kỳ

AlphaTec®

4000; 5000

2019/0255368
2021/0187917

AlphaTec®

Glove Connector

2021/0282471

GAMMEX®

PI Glove-in-Glove™ System;
PI Plus Glove-in-Glove™ System
Latex Glove-in-Glove™ System

2021/0137625

GAMMEX®

PI Hybrid

2019/0218375

GAMMEX®

Non-Latex PI;
Non-Latex PI Underglove;
Non-Latex PI Ortho;
Non-Latex PI Radiation Attenuation;
Non-Latex PI Micro;
Non-Latex PI Textured;
Non-Latex PI Green;
Non-Latex PI White;
Non-Latex Antimicrobial;
PI Ergo-Fit™;
PI Glove-in-Glove™ System;
PI Plus Glove-in-Glove™ System

2021/0115172

HyFlex®

11-561;
11-738;
11-931;
11-937;
11-939

2017/0055607

HyFlex®

11-561; 11-840; 11-841

2017/0000202

HyFlex®

11-531; 11-537; 11-539; 11-731

2021/0301428

HyFlex®

11-821

2020/012889

MICROFLEX®

93-260; 93-360

2019/0104781

MICROFLEX®

93-850

2020/0015529

RINGERS®
R-Chem Series Gloves

R-075;
R-074

2021/0161226

RINGERS®
Tactical Series Gloves

R-532;
R-535;
R-577

2018/0303175
2018/0303176

RINGERS®

R-065

2021/0378335

Touch N Tuff®

83-300; 83-500

2021/0115172

 

Sửa đổi lần cuối vào tháng 05 năm 2022