CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Hãy đọc cẩn thận các Điều khoản Sử dụng trước khi sử dụng Website này. Khi sử dụng Website này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ những Điều kiện Sử dụng . Nếu bạn không đồng ý với những điều kiện này, xin đừng dùng Website này.

Tập đoàn Ansell (còn được gọi chung là "Ansell") bảo lưu quyền thay đổi Điều kiện Sử dụng này theo thời gian mà không phải thông báo cho bạn. Nếu bạn phản đối bất cứ thay đổi nào, lựa chọn duy nhất của bạn là phải dừng sử dụng Website này. Việc tiếp tục sử dụng Website này sau ngày có hiệu lực của những thay đổi này sẽ thể hiện rằng bạn thừa nhận những thay đổi này và đồng ý bị ràng buộc bởi những điều kiện của các thay đổi đó.

Ansell quan tâm nghiêm túc đến quyền riêng tư của khách hàng của chúng tôi và muốn bạn cảm thấy thoải mái bất cứ khi nào bạn truy cập Website của chúng tôi, truy cập các dịch vụ trực tuyến hay tham gia các ưu đãi trực tuyến của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  Chính sách Bảo mật của Ansell.

Tài sản Trí tuệ và Sử dụng Nội dung

Website này và toàn bộ nội dung, đặc tính và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn với tất cả các thông tin, phần mềm, văn bản, hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh và các thiết kế, lựa chọn và sắp xếp của nó) được sở hữu bởi Ansell và các bên cấp phép thứ ba và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại quốc tế và các tài sản trí tuệ khác hoặc các luật về quyền sở hữu khác. Bạn được ủy quyền để xem, tải xuống và sao chép các tài liệu trên Website này chỉ dành các mục đích cá nhân hoặc phi thương mại nếu bạn 1) giữ tất cả các thông báo có trong tài liệu gốc 2) chỉ sử dụng hình ảnh với văn bản xung quanh liên quan đến hình ảnh này và 3) kèm theo các thông báo bản quyền bên dưới:

© 2018 Ansell Limited. Bảo lưu mọi quyền.

Dữ liệu trên Website này không được xuất bản thêm hay sử dụng mang tính thương mại mà không có văn bản đồng ý của Ansell. Trừ khi có thông tin rõ ràng, không điều gì trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được xem là trao bản quyền hay quyền dựa theo bất kỳ bản quyền nào của Ansell. 

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của Website này cho bất cứ phần nào của trang web nào khác dù đó là tạo khung (framing) siêu liên kết (hyperlink) trên internet hoặc ngược lại. Wesite này và nội dung của nó có thể được dùng để xây dựng cơ sở dữ liệu theo bất cứ loại nào hoặc có thể là cùng một loại dữ liệu (toàn bộ hay một phần) trong các cơ sở dữ liệu để bạn hay bất cứ bên thứ ba nào truy cập hay phân phối cho bất cứ cơ sở dữ liệu nào chứa tất cả hoặc một phần hay toàn bộ Website và nội dung của nó. 

Bạn không được dùng bất cứ deep-link (liên kết sâu), page-scrape, spider, robot, crawl, index (tập chỉ mục), đại lý internet nào hay các thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hay công nghệ khác thực hiện các tính năng tương tự để sử dụng, truy cập, sao chép, lấy thông tin, tạo ra số lần hiển thị, thông tin đầu vào, lưu trữ thông tin, tìm kiếm, tạo ra lượt tìm kiếm hay giám sát bất cứ phần nào của website này.

Các nhãn hiệu

Ansell, logo của Ansell và hầu hết các thương hiệu khác hay tên sản phẩm, thiết kế và logo trên Website nay là các nhãn hiệu và/hoặc các nhãn hiệu dịch vụ của Ansell. Các nhãn hiệu của các bên khác được nhận diện bất cứ đâu có thể và Ansell công nhận quyền của họ. Ngoài ra, bất cứ sản phẩm nào, quy trình hay công nghệ được mô tả trong các tài liệu trên Website này có thể là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu bởi Ansell và không được cấp phép dựa theo điều khoản này. 

Có thể áp dụng các điều khoản và thông báo khác

Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ áp dụng cho các giao dịch kinh doanh hay bất cứ khuyến mại được thực hiện bởi Ansell thông qua Website này. Các điều kiện bổ sung sẽ chi phối bất cứ dịch vụ bảng tin, khu vực trò chuyện nào hay các thông điệp hoặc phương tiện truyền thông khác được cung cấp thông qua Website này. Không thông tin nào có trong trang này được dùng để chỉnh sửa hay thay đổi bất cứ hợp đồng nào hiện đang có hiệu lực giữa bạn và Ansell.

Mặc dù những điều kiện sử dụng này thông thường được dùng để áp dụng cho tất cả các nội dung tại Ansell.com, Website này có thể chứa bất cứ thông báo bản quyền và các điều kiện sử dụng khác, các điều kiện mà cũng phải được tôn trọng và tuân thủ vì chúng có mục đích là để áp dụng cho các phần đặc thù của Website. Các phần nhất định của Website này được dành cho các đối tượng của các quốc gia cụ thể được thể hiện theo các quy chiếu quốc gia cụ thể ở phần thông tin đầu (header) của trang web. Điều kiện sử dụng của các trang web dành cho từng quốc gia có thể thay đổi và có thể truy cập được từ website của Ansell cho từng quốc gia cụ thể. Ansell có thể thu hồi hay sửa đổi bất cứ quyền nào được nêu rõ trên Trang Thông tin Pháp lý này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trang này. 

Miễn trừ trách nhiệm

THÔNG TIN TRÊN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN "NHƯ TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI," CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN NỘI BỘ CỦA BẠN MÀ KHÔNG TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO BẤT KỲ TÍNH CHÍNH XÁC NÀO HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA THÔNG TIN HAY BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO KHÁC TRONG ĐÓ BAO GỒM BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG, TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP VỀ MỘT CÔNG DỤNG ĐẶC THÙ HAY TÍNH KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO ANSELL SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẤT CỨ BÊN NÀO DO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC THÙ, HẬU QUẢ DO VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY HAY DỰA VÀO BẤT CỨ THÔNG TIN HAY TÀI LIỆU ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA WEBSITE HAY BẤT CỨ WEBSITE NÀO KHÁC ĐƯỢC HYBERLINK BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO THUA LỖ, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HAY MẤT DỮ LIỆU NGAY CẢ NẾU ANSELL ĐÃ TƯ VẤN VỀ NGUY CƠ CỦA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY THEO MỨC ĐỘ CAO NHẤT MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP. MỘT SỐ QUYỀN TÀI PHÁN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VÀ CÁC TUYÊN BỐ, VÌ VẬY CÁC LOẠI TRỪ BÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN.

Tài liệu trên Website này có thể có các lỗi đánh máy hay tính không chính xác về chuyên môn và thông tin sẽ được thay đổi, cập nhật và xóa bỏ mà không cần thông báo. Ansell sẽ cải thiện và/hoặc thay đổi sản phẩm, dịch vụ và/hoặc các chương trình được mô tả trong tài liệu này bất cứ lúc nào. Ansell không bảo đảm Website này sẽ vận hành mà không bị gián đoạn hay không có lỗi hoặc các lỗi sẽ được điều chỉnh. Ansell không bảo đảm rằng Website này tương thích với thiết bị máy tính của bạn hoặc Website này hay máy chủ của nó không bị lỗi hay không có vi-rút, sâu máy tính hay "Trojan horses" và Ansell không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ thiệt hại nào của bạn bị gây ra bởi những tính năng phá hoại này. Các sản phẩm của Ansell được đề cập trên Website này có thể không được bán ở tất cả các quốc gia. Ansell không đưa ra bất cứ khẳng định nào về số lượng có sẵn của một sản phẩm cụ thể tại một quốc gia cụ thể. 

Bên cạnh đó, Ansell không có bất cứ khẳng định hay đảm bảo nào về bất cứ Website nào khác mà bạn có thể chọn để truy cập thông qua Website này. Các liên kiết của Ansell đến những Website này được cung cấp với mục đích duy nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho bạn và không thể được ngầm định là Ansell xác thực những Website đó hay bất cứ nội dung nào trong đó.

Website này (ngoại trừ những trang được liên kết) do Ansell Limited quản lý từ văn phòng của công ty tại Melbourne, Australia. Website có thể truy cập được từ Australia cũng như từ các quốc gia khá trên toàn thế giới. Vì những địa điểm này có luật pháp khác so với Australia, khi truy cập Website này cả bạn và Ansell đồng ý rằng các đạo luật và luật của Bang Victoria, Australia mà không mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp luật sẽ được áp dụng cho mọi vấn đề liên quan đến Website này.  Do đó, bạn cũng đồng ý và tuân thủ quyền tài phán độc quyền và địa điểm các tóa án của  Melbourne, Australia đối với những vấn đề liên quan.  Ansell không khẳng định rằng các tài liệu trên Website này phù hợp hay có thể được sử dụng cho địa điểm khác và nghiêm cấm việc truy cập những tài liệu này tại các lãnh thổ mà nội dung của nó là trái pháp luật.  Những người tự quyết định truy cập Website này từ nhiều địa điểm khác tự chịu trách nhiệm về tính tuân thủ pháp luật địa phương. 

Gửi thông tin cho Ansell

Bất cứ thông tin nào mà Ansell nhận được thông qua Website của công ty ngoài những thông tin danh tính cá nhân của bạn mà được diễn giải trong Chính sách Bảo mật của Ansell, sẽ được xem là KHÔNG MANG TÍNH TUYỆT MẬT VÀ KHÔNG MANG TÍNH ĐỘC QUYỀN. KHI GỬI THÔNG TIN ĐẾN ANSELL QUA WEBSITE NÀY HAY THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ KHÁC CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG CÓ VĂN BẢN ĐỒNG Ý CỦA ANSELL VỀ VIỆC GỬI THÔNG TIN CỦA BẠN. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ANSELL CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÓ CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH NÀO MÀ KHÔNG CẦN BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO VỚI BẠN. Bạn không được phép sử dụng Website cho bất cứ mục đích trái pháp luật hay bị cấm bởi những Điều kiện Sử dụng này hay yêu cầu thực hiện bất cứ hoạt động trái pháp luật nào hoặc hoạt động khác mà vi phạm các quyền của Ansell và người khác.

 

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin