CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Sustainability banner1

ANSELL VÀ TÍNH BỀN VỮNG, MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT

Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều bắt đầu – và kết thúc – với tính an toàn, và để bảo vệ con người tốt hơn, chúng tôi cũng phải bảo vệ trái đất của chúng ta.

Thay đổi ngay trong hôm nay vì một tương lai tốt đẹp

Tham vọng Phát thải ròng bằng 0 trong năm 2040

Từ nguồn nước, rác thải và cải tiến bao bì đóng gói đến sản phẩm và chuyển đổi mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ đạt mục tiêu Phát thải ròng bằng 0 trong chính khâu vận hành của công ty đến hết năm 2040. Ưu tiên con người và trái đất.

Tìm hiểu

Các mục tiêu trọng tâm

Hợp tác

Creating a sustainable future for our communities through charitable commitments to Direct Relief.

Partnered with CDP to measure and manage the risks and opportunities on climate change and water security for a sustainable future.

  

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin