CHỌN QUỐC GIA / KHU VỰC CỦA BẠN

Governance banner

Quản trị

Là một công ty toàn cầu, chúng tôi luôn giữ vững các giá trị cốt lõi của sản phẩm và phát triển bền vững.

Ansell cam kết quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Bằng cách đưa ra khung chương trình quản trị phù hợp, Hội đồng Quản trị và ban lãnh đạo đã thiết lập được văn hóa liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn công ty.

 

Ansell tiếp tục đạt được bước tiến với các chiến lược giúp phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng ngày càng tăng của các vấn đề bền vững, Hội đồng Quản trị của Ansell đã mở rộng bản tóm tắt của Ủy ban Nguy cơ và đổi tên thành Ủy ban về CSR (Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp) & Nguy cơ.

 

Khung chương trình quản trị của chúng tôi đảm bảo sự vững mạnh lâu dài của công ty và chúng tôi sẽ cùng các bên liên quan tiếp tục tham gia để hiểu và phản hồi các vấn đề quan trọng đối với nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư, nhà phân phối, nhà cung cấp, cơ quan quản lý, cơ quan xếp hạng CSR và các nhóm vận động.

   Khung Chương trình Quản trị 800 của Ansell

Chính sách quản trị doanh nghiệp

Bộ nguyên tắc căn bản

Bộ nguyên tắc căn bản của công ty TNHH Ansell phác thảo các quy tắc và nguyên tắc quản lý công ty.

Hội đồng Quản trị và các ủy ban

Để hỗ trợ Bộ nguyên tắc căn bản, Hội đồng Quản trị đã đưa ra Điều lệ Hội đồng Quản trị, cùng với các điều lệ Ủy ban Hội đồng Quản trị, xác định rõ các vai trò và trách nhiệm:

Các chính sách quản trị khác

Ngoài các tài liệu nêu trên, sau đây xin giới thiệu các chính sách khác hỗ trợ chương trình khung và Tuyên bố Quản trị Doanh nghiệp của Ansell.

Other areas of focus

Hãy bắt đầu trao đổi thông tin